Konsumentköplagen

I konsumentköplagen står vilka rättigheter du har som konsument när du köper en vara av en näringsidkare. I lagen hittar du bland annat vilka regler som gäller om det är fel på en vara och vad du då kan kräva av säljaren.

Lagen gäller

 • köp av lösa saker, till exempel livsmedel, kläder, möbler, bilar,
 • byte av lösa saker,
 • beställning av en vara som ska tillverkas, till exempel en specialbyggd båt.

Konsumentköplagen är i huvudsak en tvingande lag. Det betyder att näringsidkaren inte får ge dig sämre villkor än vad som står i lagen vilket innebär en stor fördel för dig som konsument.  

Lagen gäller inte

 • köp mellan privatpersoner 
 • köp av fast egendom 
 • köp av arrende- och hyresrätter eller andra nyttjanderätter  

Försenad vara

Om till exempel din beställda tvättmaskin inte levereras på den bestämda dagen kan du:

 • hålla inne betalning,
 • kräva att säljaren fullgör köpet och levererar varan,
 • häva köpet om förseningen är av stor betydelse för dig,
 • begära skadestånd.

Avbeställning

Du har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats till dig. Säljaren kan då inte kräva att du ska fullgöra köpet och betala för varan. Säljaren har däremot rätt att kräva ersättning av dig för kostnader säljaren har haft i samband med beställningen, till exempel provision till försäljaren. 

Fel på varan

Om det är fel på din vara, kan du utan kostnad:

 • kräva avhjälpande, det vill säga få varan reparerad.
 • kräva omleverans, vilket innebär att du får en annan, likvärdig, vara.
 • kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet.
 • häva köpet om felet är av stor betydelse för dig, vilket betyder att du får pengarna tillbaka.
 • hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att få säkerhet för ditt krav.

Säljaren har rätt att, i första hand erbjuda dig avhjälpande eller omleverans om det kan ske inom skälig tid och utan extra besvär för dig. 

Skadestånd

Du kan dessutom kräva skadestånd i vissa fall. Du har rätt till ersättning för alla utgifter och förluster som du drabbas av på grund av felet på varan. Du kan också få ersättning för skada på annan egendom som tillhör dig eller din familj. Till exempels om en diskmaskin läcker vatten och skadar golvet. 

När är varan felaktig?

Din vara är felaktig om:

 • den inte stämmer överens med vad du har avtalat om med säljaren. Detta kan exempelvis handla om varans art, mängd eller kvalitet.
 • bruksanvisning saknas.

Om du inte har kommit överens med säljaren om annat är varan också felaktig om:

 • den inte kan användas till det den ska användas till, till exempel ett regnplagg som inte står emot regn.
 • den inte har de egenskaper som säljaren hänvisade till då du köpte varan.
 • den inte är förpackad på det sätt som behövs för att bevara eller skydda den.

Varan är dessutom felaktig om:

 • säljaren inte har upplyst dig om detaljer om varan som du borde ha blivit upplyst om.
 • den avviker i något annat avseende från vad du borde ha kunnat förutsätta.
 • säljaren har installerat varan och installationen är felaktig.
 • den är i sämre skick än du hade kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris, även om den har sålts i "befintligt skick".

Rättsligt fel

Varan har ett rättsligt fel om någon annan än säljaren äger varan eller har panträtt i den och du som köpare inte har fått reda på detta.  

Sexmånadersregeln

Säljaren ansvarar för fel som fanns på varan när du köpte den eller när den levererades till dig. Ett fel som visar sig inom sex månader antas vara ursprungligt. Men alla fel som visar sig inom sex månader är inte säljarens ansvar. Säljaren är inte ansvarig för felet om han eller hon kan bevisa att felet inte är ursprungligt. Ett fel är inte heller ursprungligt om du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller ha vanvårdat varan. Felet kan även bero på att varan har kortare hållbarhetstid än sex månader. Då är inte heller säljaren ansvarig.

För fel som visar sig efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel.

Reklamera felaktiga varor

Först av allt måste du reklamera den felaktiga varan hos säljaren inom skälig tid efter att du upptäckte felet. Det betyder att du muntligt eller skriftligt meddelar säljaren att du inte vill ha varan. Du måste förklara varför du anser att varan är felaktig. Reklamerar du varan inom två månader efter det att du upptäckt felet är du alltid i rätt tid. Efter tre år från köpet har du förlorat din rätt att reklamera, under förutsättning att du inte har en garanti som säger något annat. 

Om näringsidkaren inte följer lagen

Hjälper inte säljaren dig trots att du har rätt till det kan du få hjälp av din kommunala konsumentvägledare. Vägledare finns i de flesta av landets kommuner. Sök efter din kommunala konsumentvägledning till höger på sidan.

Om det ändå inte löser sig kan du anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Tänk på att det är bra att spara kvitto, eventuell mailkonversation och andra bevis som kan styrka din sak. Länk till ARNs webbplats finns till höger.

Tvisten kan även prövas i allmän domstol men då kan du få betala rättegångskostnader.

Konsumentverkets roll

Konsumentverkets uppgift som tillsynsmyndighet är att se till att företagen följer de krav som finns i bland annat konsumentköplagen. Vi har även möjlighet att granska företagens marknadsföring och standardvillkor.

Vi hjälper dig inte med din enskilda tvist men vi stöttar kommunernas konsumentvägledning med råd och utbildning. De är konsumentvägledningen som ger dig som konsument personlig rådgivning och det är dit du ska vända dig för att få hjälp.

Vi utbildar också kommunernas samhällsvägledning och budget- och skuldrådgivning. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU.  Vi sluter också branschöverenskommelser, tar fram allmänna råd och publicerar information på vår webbplats för att bidra till ökad kunskap.

Hela lagtexten

Hela konsumentköplagen finns att läsa på riksdagens webbplats. Länken dit hittar du till höger.

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2013-12-17
Rapportera fel:  Maila webbredaktionen