Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen gäller avtal om kredit som en näringsidkare erbjuder dig som konsument. Lagen är tvingande till din förmån. Det betyder att kreditgivaren inte får erbjuda dig sämre villkor än vad som gäller enligt lagen.

Lagen gäller

Konsumentkreditlagen gäller avtal om kredit som en näringsidkare, till exempel en bank, erbjuder dig som konsument. Lagen gäller även vid köp av varor och tjänster på kredit och avbetalning. Lagen är tvingande till konsumentens förmån. Det betyder att säljaren eller kreditgivaren inte får erbjuda dig sämre villkor än vad som står i lagen.

Ett kreditköp är när en säljare lämnar dig anstånd med någon del av betalningen eller när hela eller någon del av betalningen finansieras med pengar som du får låna av säljaren eller någon annan kreditgivare. Exempel på kreditköp är när du köper något på avbetalning eller delbetalning i en butik eller på internet.

Lagen gäller inte 

Lagen gäller inte för studielån eller när du lånar pengar genom att lämna in något på en pantbank. När du handlar något mot faktura eller tar ett bostadslån och lämnar bostaden som säkerhet för lånet gäller bara vissa delar av lagen.

God kreditgivningssed 

Näringsidkare ska iaktta god kreditgivningssed i sitt förhållande till konsument. Det betyder främst att kreditgivaren, eller någon som erbjuder dig en kredit, ska vara omsorgsfull i fråga om dina intressen som konsument. Du ska bland annat få de förklaringar du behöver för att förstå vad avtalet innebär och vilka kostnaderna kommer att bli för dig.

Marknadsföring 

I all marknadsföring av kreditavtal ska näringsidkaren ange den effektiva räntan för krediten. Effektiv ränta är ett jämförelsemått som i procent anger vad kreditens totala kostnader är. Informationen ska visas genom ett representativt exempel på en kredit så att det går att se vad den faktiska kostnaden blir. Informationen ska ges på ett klart, kortfattat och framträdande sätt.

Förköpsinformation

I rimlig tid innan du ingår ett avtal med näringsidkaren har du rätt till viss information. Informationen ska du få i formuläret ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation”, som bland annat innehåller information om namn på kreditgivaren, typ av kredit, effektiv ränta, kreditbelopp och löptid. Även information om vad som händer vid en försenad betalning ska finnas med.

Informationen är standardiserad, vilket innebär att alla kreditgivare måste lämna just den informationen i detta formulär. Formuläret ska du vanligtvis kunna få i ett pappersdokument.

Kreditprövning 

Alla kreditgivare måste göra en kreditprövning om du vill ingå ett kreditavtal. Kreditprövningen visar om du har ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka krediten. Om du inte får en kredit efter en kreditprövning har du rätt att få veta orsaken till detta.

Dokumentation av avtalet 

När du har ingått ett avtal har du rätt till viss dokumentation från näringsidkaren, ett så kallat kreditavtal. Du ska få avtalet i en handling eller någon annan form som är läsbar och varaktig, till exempel en pdf-fil i ett e-postmeddelande. Alla uppgifter ska ges på ett klart och kortfattat sätt.

Ränta och avgifter 

Näringsidkaren ska ge information om den kreditränta som löper för kreditavtalet. Kreditens effektiva ränta ska anges i marknadsföring, i förköpsinformationen och i dokumentationen av avtalet. I avtalet ska krediträntan anges som en årlig räntesats, det räcker alltså inte att en ränta per månad finns angiven.

Avgifter för krediten får enbart tas ut om avgifterna täcker kostnader som kreditgivaren har haft för den enskilda krediten. Särskilda avgifter ska alltid anges i avtalet, till exempel en avgift vid kontantuttag med ett kreditkort.

Ångerrätt 

Du har rätt att ångra kreditavtalet inom 14 dagar.  Ångerrätten räknas från dagen då du ingår avtalet med säljaren, men tidigast den dag du fått dokumentationen av avtalet.

När du ångrar dig ska du betala tillbaka beloppet du fått från kreditgivaren inom 30 dagar. Du ska även betala ränta för dagarna du har haft tillgång till krediten. Du behöver inte ange skälet till att du ångrar dig.

Kontantinsats 

Vid kreditköp ska säljaren ta ut en kontantinsats av dig som köpare. Den ska i normala fall vara minst 20 procent av varans pris.

Invändningsrätt

Vid kreditköp har du rätt att vända dig till kreditgivaren med invändningar på grund av köpet. Det innebär till exempel att du har rätt att vända dig antingen till säljaren av varan eller kreditgivaren om det skulle vara fel på den vara du har köpt.

Betalning i förskott 

Du har rätt att betala din skuld före den avtalade förfallotiden. Kreditgivaren får normalt sett inte kräva någon ersättning för att lånet avslutas i förtid. Ett undantag är om du har valt till exempel ett bostadslån med bunden ränta. Då har kreditgivaren rätt att kräva ersättning för förlorade ränteinkomster, så kallad ränteskillnadsersättning.

Om du inte betalar av krediten i tid kan kreditgivaren ha rätt att säga upp krediten. Då kan kreditgivaren kräva att du betalar av den återstående delen av krediten i förskott.

Kreditgivaren kan ta tillbaka varan 

Kreditgivaren kan återta varan du har köpt på kredit om du inte sköter betalningarna. Säljaren måste i så fall upplysa dig om detta när du köper varan. Ett sådant villkor kallas för återtagandeförbehåll och måste stå med i avtalet.

Om näringsidkaren inte följer lagen

Om ett företag bryter mot reglerna i konsumentkreditlagen kan du för att få råd och hjälp med din tvist. Rådgivningen sköts av din kommunala konsumentvägledning och av Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Du kan även anmäla företaget till oss. Det gör du via vårt anmälningsformulär som du hittar till vänster under ”Gör en anmälan nu”.

Konsumentverkets roll 

Konsumentverket och Finansinspektionen har tillsyn över konsumentkreditlagen.

Om en kreditgivare inte följer reglerna om kreditprövning har Konsumentverket möjlighet att utfärda varning med sanktionsavgift. Beroende på hur allvarlig överträdelsen är kan verket istället förelägga ett bolag att upphöra med sin kreditgivningsverksamhet eller enbart varna bolaget.

Finansinspektionen har främst ansvar för de bolag som kräver tillstånd för att bedriva sin verksamhet, till exempel bankerna. Övriga bolag som sysslar med kreditgivning men som inte kräver tillstånd ska idag registrera sin verksamhet hos Finansinspektionen.

Både Konsumentverket och Finansinspektionen har gett ut Allmänna råd om konsumentkrediter. Du hittar dessa dokument till höger på sidan.

Hela lagtexten

Hela konsumentkreditlagen finns att läsa på riksdagens webbplats. Länken dit hittar du till höger.

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2014-04-14
Rapportera fel:  Maila webbredaktionen