Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen skyddar dig mot vilseledande, aggressiv och annan otillbörlig marknadsföring. Den ställer bland annat krav på att marknadsföring inte ska ha en negativ påverkan på din förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut.

Lagen gäller

Marknadsföringslagen gäller för marknadsföring av produkter. Med marknadsföring menas inte bara reklam och försäljning utan även alla slags kontakter mellan en näringsidkare och konsument. Även näringsidkares beteende och åtgärder efter köpet omfattas. Till exempel kan det vara information om vad som gäller vid reklamation. 

Med produkt menas varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter.

Lagen gäller inte

Marknadsföringslagen omfattar inte reklam som väcker anstöt eller kan uppfattas som olämplig av andra anledningar. Till exempel reklam som är diskriminerande eller som kan uppmuntra till olämpligt beteende hos barn. Denna typ av reklam kan du anmäla till Reklamombudsmannen.

Texter och bilder som inte har ett kommersiellt intresse omfattas inte heller av marknadsföringslagen. Till exempel redaktionell text och konst. 

Krav på näringsidkarens marknadsföring

Marknadsföringen är otillåten om den är vilseledande, inte följer god marknadsföringssed och om den dessutom bedöms ha en negativ påverkan på din förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut. Med vilseledande marknadsföringen menas att den innehåller oklar eller oriktig information eller att näringsidkaren har utelämnat väsentlig information. 

Förbjudna marknadsföringsmetoder

Utöver marknadsföringslagen finns en lista med 31 marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna. En så kallad svart lista. Listan gäller i samtliga EU-länder och finns att ladda ner till höger. Det finns även fler överträdelser utöver de som nämns i svarta listan.

Krav som näringsidkare måste följa:

 • Reklamidentifiering
  Det ska tydligt framgå att det handlar om reklam och vem som svarar för reklamen.

 • Vilseledande reklam
  En säljare får i reklamen inte använda påståenden som är vilseledande. Till exempel när det handlar om varans kvalitet eller pris. Säljaren får inte heller utelämna väsentlig information så att marknadsföringen blir vilseledande. Om informationen är oklar, obegriplig eller tvetydig jämställs det med att information utelämnats.

 • Vilseledande förpackningsstorlekar
  En säljare får inte använda förpackningar som exempelvis är mycket större än nödvändigt.

 • Vilseledande efterbildningar
  En säljare får inte härma någon annans kända och särpräglade produkter.

 • Aggressiv marknadsföring
  En säljare får inte använda trakasserier, tvång, våld, hot eller liknande i sin marknadsföring.

 • Jämförande reklam
  En säljare får i sin reklam peka ut en annan säljares produkter om jämförelsen inte är vilseledande eller medför förväxling mellan produkterna.

 • Köperbjudanden
  Om en säljare marknadsför en bestämd produkt tillsammans med en prisangivelse måste också annan information finnas med. Marknadsföringen måste då bland annat innehålla produktens utmärkande egenskaper, pris och betalningsvillkor.

 • Konkursutförsäljningar
  Begreppet "konkurs" får bara användas om produkterna säljs av konkursboet eller för dess räkning.

 • Utförsäljningar
  Begreppet "utförsäljning" eller uttryck med motsvarande innebörd får bara användas om det handlar om en slutförsäljning av säljarens hela lager eller en klart avgränsad del av det, försäljningen sker under en begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.

 • Realisationer
  Begreppet "realisationer" eller uttryck med motsvarande innebörd får bara användas om varorna ingår i säljarens ordinarie sortiment, försäljningen sker under begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.

 • Obeställda produkter
  En säljare får vid marknadsföringen inte leverera produkter till dig om du inte har beställt dem och försöka få dig att betala.

 • Garantier
  En säljare som vid marknadsföringen erbjuder garanti för en vara ska informera dig om vad garantin innebär och hur du ska göra för att kunna utnyttja den. Information måste även lämnas om att garantin inte påverkar de rättigheter som konsumenten har enligt övrig konsumenträttslig lagstiftning. Skriftlig information om garantin ska dessutom lämnas.

 • Obeställd reklam
  En säljare får vid marknadsföring använda e-post, telefax eller automatiska uppringningssystem endast om du har tackat ja till det på förhand. Detta gäller inte om säljaren har fått din e-postadress i samband med att du har köpt en vara av säljaren om:
 • du inte har tackat nej till att din e-postadress används i marknadsföringssyfte.
 • reklamen gäller säljarens egna, likartade produkter som den du redan har köpt.
 • du på ett enkelt sätt kan motsätta dig att din e-postadress används i marknadsföringssyfte. Meddelandet med reklamen ska alltid innehålla en giltig adress dit du kan sända en begäran om att marknadsföringen ska sluta.

Om näringsidkaren inte följer lagen

Näringsidkare som bryter mot lagen kan förbjudas av Marknadsdomstolen att fortsätta med sin marknadsföring. Marknadsdomstolen kan också tvinga näringsidkaren att lämna information i marknadsföringen. Till exempel prisinformation.

Näringsidkare kan också bli skyldig att betala en särskild avgift, en så kallad marknadsstörningsavgift. Avgiften är lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor. Denna avgift tillfaller staten.

I fall av mindre betydelse kan Konsumentombudsmannen besluta att näringsidkaren ska sluta med sin marknadsföring. Konsumentombudsmannen kan också besluta att näringsidkaren ska lämna viss information i marknadsföringen. Marknadsdomstolens och Konsumentombudsmannens beslut är ofta kopplade till ett vite.

Du kan anmäla marknadsföring som du uppfattar som vilseledande eller otillbörlig till Konsumentverket. Anmälan skickar du in via vårt anmälningsformulär som finns till vänster på denna sida, Gör en anmälan nu. 

Konsumentverkets roll

Konsumentverket har tillsyn över att näringsidkare följer marknadsföringslagen. Det innebär att vi kan ingripa om marknadsföring inte följer lagen och vi kan begära att näringsidkaren rättar sig. Vi kan också träffa överenskommelser med branschorganisationer eller näringsidkare om hur marknadsföring ska utformas. Dessutom tar vi fram vägledningar om hur marknadsföring ska vara utformad. 

Anmäl till oss

Om du ser marknadsföring som du tror bryter mot marknadsföringslagen kan du anmäla den till oss. Läs mer via länken Gör en anmälan nu som du hittar till vänster på den här sidan.

Hela lagtexten

Hela marknadsföringslagen finns att läsa på riksdagens webbplats. Länken dit hittar du till höger under rubriken Andra webbplatser.

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2013-10-16
Rapportera fel:  Maila webbredaktionen