Uppsatstävling för studenter

Konsumentverket och myndighetens vetenskapliga råd bjuder in studenter vid högskolor och universitet till uppsatstävling. Alla deltagande uppsatser ska handla om konsumtionsfrågor. Tre vinnande uppsatser får dela på 50 000 kronor.

Vad ska uppsatsen handla om?

Uppsatserna ska vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken. Ämnesområdet är brett och till sin natur mångvetenskapligt. Varje enskild fråga kan behandlas utifrån olika akademiska discipliners perspektiv.

Hur gör jag för att delta?

För att kunna delta i tävlingen ska din uppsats vara examinerad och betygssatt vid ett svenskt lärosäte under de senaste tre terminerna. Uppsatsen ska vara Konsumentverket tillhanda senast 20 juni 2016. Övrig dokumentation (examinationsbevis och betyg) ska vara oss tillhanda senast 1 juli. Allt skickas elektroniskt till konsumentverket@konsumentverket.se. Skriv ”Uppsatstävling” i ämnesraden på ditt e-postmeddelande.

  • Uppsatsen ska vara skriven på svenska, norska, danska eller engelska, på kandidat-, magister- eller mastersnivå.
  • Uppsatsen ska innehålla, eller vara kompletterad med, en sammanfattning på högst 3 sidor.
  • Uppsatsen ska vara anonymiserad så att författarnamn och akademisk hemvist enbart framgår av försättsblad
  • Utöver uppsatsen behöver vi examinationsbevis med betyg samt senaste utdraget från studieregistret Ladok.

Vi kommer att bekräfta att vi har fått din uppsats och vi kommer att underrätta dig om du går vidare i urvalsprocessen.

Hur bedöms uppsatserna?

I ett första steg görs en kvalitets- och relevansbedömning inom Konsumentverket. De uppsatser som kvarstår överlämnas till myndighetens vetenskapliga råd för helhetsbedömning och rankning utifrån flera kriterier.

  • Problemformulering och relevans
  • Forskningsanknytning och teoretisk grund
  • Trovärdighet i metod och genomförande
  • Kvalitet i analys och slutsatser
  • Originalitet, nytänkande och bidrag till kunskapsutveckling
  • Språklig utformning och formalia

I det slutliga valet av pristagare kommer även disciplinär bredd bland pristagarna att eftersträvas.

När utses vinnarna?

Konsumentverkets vetenskapliga råd kommer att fatta beslut om vilka bidrag de anser ska vinna uppsatstävlingen i oktober. Konsumentverkets generaldirektör fattar sedan det slutgiltiga beslutet.

Tre pristagare kommer att utses. Vinnarna får dela på prissumman 50 000 kronor. Fördelningen av den totala prissumman avgörs av Konsumentverkets vetenskapliga råd. Vinnarna bjuds in till ett presentationsseminarium på Konsumentverket och de vinnande bidragen kommer att publiceras av Konsumentverket.

Mer om tävlingen

E-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Postadress: Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad

Frågor om tävlingen? Kontakta Agne Sandberg på Analysenheten, telefon 054-19 40 17 eller via e-post, agne.sandberg@konsumentverket.se

Här hittar du tips till relevanta områden och uppsatsämnen

Via länken hittar du även den beskrivning av Konsumentverkets kunskapsområde som Konsumentverkets vetenskapliga råd ställde sig bakom hösten 2015.

Var den här artikeln till hjälp?

Motivera gärna ditt val (ej obligatoriskt). Meddelandet är anonymt och kommer inte att besvaras.

Antal tecken kvar: 200
Senast granskad:  2016-02-23
Rapportera fel:  Mejla webbredaktionen