Hur ett tillsynsärende går till

När vi får kännedom om ett konsumentproblem som har stor betydelse för många konsumenter har vi möjlighet att starta ett ärende. Information om problemet kan vi få på många sätt, till exempel genom anmälningar, kontakt med andra myndigheter eller genom vår omvärldsbevakning. Väljer vi att starta ett ärende är det detta som händer.

Steg 1 – Vi kontaktar företaget

När vi beslutat att en anmälan ska leda till ett tillsynsärende är första steget att vi kontaktar företaget och informerar om den misstänkta överträdelsen.

Du som anmält får inget besked om anmälan inneburit att Konsumentverket har inlett ett tillsynsärende mot företaget.

Steg 2 – Vi hämtar in mer information

Ofta behöver vi mer information om det som anmälan handlar om. Vi ber då företaget att ge oss mer information. I vissa fall behöver Konsumentverket även kontakta dig som anmält för att få ytterligare information eller underlag.

Steg 3 - Vi utreder ärendet

Steg 4 - Vi avslutar ärendet eller överlämnar det till Konsumentombudsmannen

Om vi bedömer att inget fel har begåtts eller att företaget går med på att rätta till det som har gjorts fel avslutar vi ärendet.

Om vi inte kan komma överens med företaget har vi möjlighet att lämna över ärendet till Konsumentombudsmannen (KO).

KO kan utfärda ett ett förbudsföreläggande eller ett informationsföreläggande, om rättsläget bedöms klart.

KO kan också lämna in en ansökan om stämning till domstol. Till exempel om

  • rättsläget är oklart
  • överträdelsen är av särskilt allvarlig art eller omfattning 
  • överträdelsen berör särskilt viktiga konsumentintressen.

Överklaga beslut

När ett beslut fattats i ett ärende får alla berörda parter instruktioner om hur det går till att överklaga.

Senast granskad 11 juni 2019