Hur ett tillsynsärende går till

När vi får kännedom om ett konsumentproblem som stor betydelse för många konsumenter har vi möjlighet att starta ett ärende. Information om problemet kan vi få genom anmälningar från allmänheten, nätverk med tillsynsmyndigheter eller genom vår omvärldsbevakning. Väljer vi att starta ett ärende är det detta som händer.

Steg 1 – Vi kontaktar företaget

När vi beslutat att anmälan ska leda till ett tillsynsärende är första steget att vi kontaktar företaget. Om företaget inte frivilligt rättar sig efter vår första kontakt har vi möjlighet att utfärda ett föreläggande eller föra talan i domstol mot företaget. Vi inleder också ett ärende om det finns misstanke om att en näringsidkare överträtt ett förbud eller ett åläggande från Konsumentombudsmannen (KO) eller Patent- och marknadsdomstolen (tidigare Marknadsdomstolen).

Du som anmält får inget besked om anmälan inneburit att Konsumentverket har inlett ett tillsynsärende mot näringsidkaren.

Steg 2 – Vi hämtar in mer information

Ofta behöver vi mer information om den misstänkta överträdelsen. Vi ber då näringsidkaren att ge oss upplysningar om det vi behöver, så kallat frivilligt yttrande. I vissa fall behöver Konsumentverket även kontakta anmälaren för att få ytterligare information eller underlag.

Om felet är uppenbart kan Konsumentverket göra ett påpekande direkt till näringsidkaren, som då förväntas rätta till överträdelsen. Vi gör sedan en efterkontroll för att se att rättelsen blev gjord.

Om näringsidkaren inte kommer in med mer information skickar vi ett vitesföreläggande till näringsidkaren. I nästa steg kan KO ansöka om vitets utdömande vid allmän domstol.

Steg 3 - Vi avslutar ärendet

När ett tillsynsärende är tillräckligt utrett kan ärendet i princip avslutas på följande sätt:

Avslut

1. Konstaterande: Inget fel har begåtts

2. Överenskommelse: näringsidkaren medger att fel begåtts men lovar att rätta till detta.

3. Förbudsföreläggande/Informationsföreläggande: KO kan utfärda ett förbudsföreläggande (FF) eller ett informationsföreläggande (IF). 

Stämning

KO kan ansöka om stämning, bland annat när:

  • rättsläget är oklart
  • näringsidkaren vägrar skriva under ett FF/IF
  • överträdelsen är av särskilt allvarlig art eller omfattning 
  • överträdelsen berör andra viktiga konsumentintressen.

Utdömande av vite

Om näringsidkaren bedöms ha överträtt ett förbud eller åläggande meddelat av KO eller Patent- och marknadsdomstolen (tidigare Marknadsdomstolen) kan KO ansöka om att vitet ska dömas ut. Detta sker vid allmän domstol.

Överklaga beslut

När ett beslut fattas i ett ärende får alla berörda parter instruktioner om hur det går till att överklaga.

Senast granskad 28 maj 2018