Nya regler för ARN

Nyhet 9 december 2015

Den 1 januari 2016 träder den nya lagstiftningen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden i kraft. Det påverkar dig som företagare i relation till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Vad lagändringen betyder för dig som företagare som säljer varor och tjänster på den svenska marknaden:

  • Företag som inte godtar en reklamation ska informera konsumenten om ARN:s, eller en godkänd branschnämnds, webbadress och postadress.
  • Nytt är att företaget redan då tvisten uppstår ska tala om för konsumenten om företaget tänker delta i tvistlösningsförfarandet hos ARN eller inte. Konsumenten kan anmäla en tvist till ARN oavsett om företaget vill delta i den alternativa tvistlösningen eller inte. ARN gör i sådant fall ingen riktig prövning av tvisten utan rekommenderar företaget att ge konsumenten vad han eller hon begär, ett så kallat tredskobeslut.
  • E-handelsföretag som är etablerad inom EU ska ha en länk till EU-kommissionens onlineplattform på sin webbplats. Plattformens syfte är att ge konsumenter och företagare en ingång för prövning utanför domstol av tvister som uppstått vid gränsöverskridande e-handel. I dagsläget finns inte närmare uppgifter om när och hur företag ska tillhandhålla länken till onlineplattformen.

Plattformen beräknas lanseras omkring den 15 februari. I Sverige är det Konsument Europa som är kontaktpunkt för tvistlösning online. Konsument Europa samarbetar med ARN och uppdaterar fortlöpande  information om onlineplattformen på sin webbplats.

Läs mer om Konsument Europa

Övriga nyheter från 1 januari 2016 som gäller ARN

  • ARN kommer att pröva fler typer av varor och tjänster, till exempel värmepumpar och lotterier.
  • Värdegränsen har sänkts för elektroniktvister från 1 000 kr till 500 kr. Sänkningen gäller också för tvister som rör passagerares rättigheter enligt ett antal EU-förordningar.
  • Konsumenten får längre tid på sig att skicka in en anmälan till ARN – från sex månader till ett år.
  • ARN ska i normalfallet avgöra en tvist inom 90 dagar efter det att ärendet är klart för avgörande.
  • ARN ska försöka få parterna att komma överens (förlikning).
  • ARN ska genomföra förtroendeskapande åtgärder i förhållande till näringslivet.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats om vad den nya lagen om alternativ tvistlösning innebär

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera