Samlade omvärldsspaningar för 2015

Nyhet 17 december 2015

För att bättre möta både nutiden och framtiden arbetar Konsumentverket systematiskt med omvärldsbevakning. Nu är årets summering av omvärldsarbetet sammanställt i en ny rapport.

Omvärldsbevakningen finns i rapporten ”Vår omvärld 2015”. Syftet med rapporten är att identifiera fenomen och trender som är viktiga för Konsumentverket samt att peka på framtida utmaningar. Tyngdpunkten ligger i att identifiera trender både på övergripande och för Konsumentverket mer näraliggande nivå. Vi har landat i fem utmaningar i rapporten.

1. Hållbar konsumtion

Konsumenternas och samhällets intresse för hållbar utveckling och hållbar konsumtion ökar. Vi ser också indikationer på att den hållbara konsumtionens andel av den totala konsumtionen ökar. Men vad som är hållbart är ofta svårt för konsumenter att överblicka och värdera eftersom konsumtionens konsekvenser ofta är avlägsna både i tid och rum.

2. Delningsekonomi

Vi ser fler alternativa marknader där den framväxande delningsekonomin är ett samlande begrepp. Den traditionella relationen mellan privatperson och företag förändras, vilket är intressant med tanke på såväl samhällsekonomi och resurshushållning. Det för med sig förändringar för konsumenternas möjligheter, skyldigheter och rättigheter.

3. Digitaliseringen

Digitaliseringen rymmer både möjligheter och risker. Den har redan påverkat och förändrat bland annat köpprocesser och förutsättningar för företag och konsumenter. Den har dessutom skapat nya mer eller mindre oreglerade relationer dem emellan. Utmaningen är hur konsumenternas behov ska kunna identifieras och tas tillvara med tanke på deras och samhällets intresse av fungerande och transparenta marknader med väl fungerande konkurrens.

4. Utmaningar för sårbara och utsatta konsumenter

De socioekonomiska klyftorna i samhället ökar, vilket försämrar sårbara och utsatta konsumentgruppers läge i förhållande till andra. Den ökande kulturella och etniska mångfalden spelar också in, något som understryks av den aktuella flyktingkrisen.

5. Offentliga tjänster och omreglerade marknader

Privatisering av tidigare offentligt ägd och styrd verksamhet har öppnat för nya konsumentmarknader. Det handlar i hög grad om offentligt finansierade tjänster som utförs av privata aktörer och som konsumenterna ska välja mellan. Det innebär bland annat att marknader som tidigare inte omfattades av konsumenträtten nu kan komma att göra det.

Rapport 2015:14 Vår omvärld 2015

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

En sammanställning över den omvärldsbevakning som bedrivits under 2015 på Konsumentverket.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera