Överskuldsättning

Tema överskuldsättning baseras på regeringsuppdraget om fördjupad samverkan mot överskuldsättning som Konsumentverket fick i mars 2016.

Syftet är att genom fördjupad samverkan med olika samhällsaktörer bidra till att personer som har eller riskerar att få problem med skulder kan få hjälp att få ordning på sin ekonomi. Arbetet sker i nära samarbete med Kronofogden och Finansinspektionen. Vid sidan av dessa myndigheter finns ett brett nätverk av samverkande aktörer.

Temat/projektet är uppdelat i tre delar; kartläggning,  behovsanalys och genomförande. Inom projektet sker samverkan med flera olika organisationer, stiftelser och myndigheter som är intressanta för arbetet. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 30 juni 2019.

Samverkansråd för budget- och skuldfrågor

Konsumentverket fick även ett uppdrag att bilda ett samverkansråd för budget- och skuldfrågor. Rådet ska stödja regeringsuppdraget om fördjupad samverkan mot överskuldsättning, underlätta att aktiviteter inom uppdraget når fram och används samt diskutera aktuella budget-och skuldrelaterade frågor. Rådet ska också vara en kontaktyta in i respektive myndighet eller organisation, löpande följa utvecklingen när det gäller enskildas skuldsättning samt värdera resultatet av arbetet.

Rådet leds av Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell. I rådet ingår också representanter från Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen, Kriminalvården, Försäkringskassan, Föreningen Sveriges socialchefer, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Föreningen för budget- och skuldrådgivare, Svenska kyrkan,  Sveriges stadsmissioner, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Arbetsförmedlingen.

Rådets arbete ska enligt uppdraget avslutas samtidigt som slutredovisningen av regeringsuppdraget fördjupad samverkan mot överskuldsättning. 

Avslutskonferens den 16 maj

Den 16 maj sammanfattas delar av arbetet inom regeringsuppdraget genom en konferens på Nalen i Stockholm. Målgrupp för konferensen är myndigheter och organisationer som direkt eller indirekt kan bidra till att personer med skuldproblem kan få hjälp att få ordning på sin ekonomiska situation.

Deltagarna på konferensen får lyssna på några forskare, goda exempel och andra intressanta korta föredrag som på olika sätt kommer att belysa samhällsproblematiken kring överskuldsättning och förslag på hur man kan jobba med lösningar.

Endast personliga inbjudningar skickas ut. Antalet deltagare är begränsat och vi eftersträvar en bred blandning av aktörer. Konferensen kommer att filmas för att ge fler möjlighet att ta del av dagen. Den direktsänds och kommer även att vara tillgänglig i efterhand via länk.

Mer information om hur du kan ta del av direktsändningen publiceras här senare.

Inbjudan till avslutskonferens på Nalen i Stockholm den 16 maj 2019

Senast granskad 19 april 2018