KO har ordet: Alla har rätt till en fullgod budget- och skuldrådgivning

KO har ordet: 24 april 2017
Kommunernas budget- och skuldrådgivning är underdimensionerad och ojämnt fördelad över landet. Det visar våra kartläggningar. Nu vill jag se att de rekommendationer för verksamheten som vi har tagit fram blir vägledande för beslutsfattare på kommunal nivå.
Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell står i en galleria.

355 personer arbetar med budget- och skuldrådgivning i landet i dag. Deras totala arbetstid motsvarar 241 årsarbetskrafter.  Men även om vi ser en positiv utveckling av antalet årsarbetskrafter så är det inte tillräckligt utifrån behovet. Det finns drygt 423 000 personer med skulder hos Kronofogden (Källa: Kronofogden 2016-12-31).

Årets kartläggning av budget- och skuldrådgivningen, liksom tidigare undersökningar, visar att omfattningen och kvaliteten på budget- och skuldrådgivningen i landets kommuner varierar. Dessutom är det relativt få som vet om att den finns. Bland annat har väntetiden för att få träffa en budget- och skuldrådgivare varit olika lång i kommunerna. I Karlstad, till exempel, måste den som behöver hjälp med sin ekonomi vänta i 36 veckor innan de ens får ett möte med en budget- och skuldrådgivare. Det är naturligtvis alltför lång tid.

Konsumentverket har därför på regeringens uppdrag tagit fram rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Syftet är att alla som behöver det ska få stöd av god kvalitet, oavsett vilken kommun de bor i. Rekommendationerna har utarbetats efter samråd med Inspektionen för vård och omsorg, Kronofogden, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting och andra berörda aktörer.

Vi hoppas att rekommendationerna som vi har tagit fram på regeringens uppdrag ska bidra till ännu fler årsarbetskrafter utifrån behovet av hjälp i kommunerna.

De sex rekommendationerna anger vad som anses vara en kvalificerad verksamhet av god kvalitet.

  • Verksamhetens innehåll
  • Utbildning och kompetens
  • Likvärdigt arbetssätt
  • Kapacitet och uppföljning
  • Tillgänglighet
  • Stöd utan oskäligt dröjsmål

Rekommendationerna är också ett sätt att förtydliga vad budget- och skuldrådgivningen bör hjälpa skuldsatta med. Det ska vara tydligt för invånarna vilken hjälp de kan förvänta sig.

Överskuldsättningen kostar samhället 30 till 50 miljarder kronor årligen så det är inte bara den enskilda individen som tjänar på en väl fungerande budget- och skuldrådgivning. Det är hög tid att denna yrkeskår ges ökade resurser och att de får en rimlig möjlighet att kunna hjälpa människor i en svår situation.

Jag hoppas att rekommendationerna ska bidra till både utveckling och uppföljning av kommunernas budget- och skuldrådgivning. Jag tror att generella rekommendationer kan bidra till en stärkt verksamhet, vilket gynnar de som behöver hjälp med sin ekonomi.

Cecilia Tisell, Konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket