KO har ordet: Spännande och viktigt uppdrag

KO har ordet: 9 mars 2017
Idag har Konsumentverket fått i uppdrag av regeringen att skapa ett Forum för miljösmart konsumtion. Det är ett spännande uppdrag, inte minst eftersom vi inte bara förväntas informera och bygga kunskap utan även hitta vägar att stimulera till konsumtion som är miljömässigt hållbar.
Konsumentombudsman Cecilia Tisell

Konsumenter kan bidra till en bättre miljö genom att ändra sina konsumtionsmönster. I Naturvårdsverkets uppföljning av miljökvalitetsmålen konstateras bland annat att konsumtionen i Sverige är långt ifrån miljömässigt hållbar. Inte minst när det gäller de utsläpp från konsumtionen som sker i andra länder. Varor som konsumenter köper påverkar miljön i flera led, såväl vid tillverkning och användning som vid avfallshantering och eventuell återvinning.

Det behövs mer kunskap om sambanden mellan konsumtion och miljökvalitetsmålen. Dessutom krävs ett närmare samarbete mellan exempelvis myndigheter, forskarvärlden, näringslivet och ideella organisationer för att ytterligare kliv ska tas i arbetet för en miljömässigt mer hållbar konsumtion, på såväl nationell som lokal nivå.

Det är här Konsumentverkets nya roll kommer in. Forumet för miljösmart konsumtion ska bidra till att aktörer inom olika områden får möjlighet att lära av varandra och hitta nya former av samarbeten. Vi förväntas också bidra till innovationer och nydanande lösningar för att konsumenter ska tycka att det är lättare, och kanske mer självklart, att göra miljösmarta val.   

Det är just konsumenternas förutsättningar att göra miljösmarta val som är nyckelfrågan. Trots att många av oss faktiskt är ganska miljömedvetna så märks det inte i tillräckligt hög grad i våra handlingar. Vi måste helt enkelt bli bättre på att leva som vi lär. Våra undersökningar visar också att konsumenter tycker att det är svårt att handla med miljöhänsyn. Därför behövs insatser som gör det lättare att välja hållbara alternativ.

Vi har alltså fått regeringens uppdrag idag och står nu i startgroparna för att ta itu med arbetet. Vi ska ta fram lättillgänglig och användbar information om konsumtion och miljöpåverkan. Vi vet att det finns en rad goda exempel och kloka lösningar hos företag, organisationer, kommuner och andra aktörer som förtjänar att lyftas fram och spridas. Och för det krävs att vi kan medverka till innovativ och kreativ samverkan. Inte minst ska vi stimulera konsumenter att handla med större miljömedvetenhet.

Regeringen vill att vi ska sprida kunskap om och bidra till olika former av så kallad nudging. Det handlar exempelvis om att utforma valsituationer och köpmiljöer på ett sätt som gör det lätt för konsumenter att välja miljöklokt.

Uppdraget innebär också att vi ska underlätta skolans undervisning om konsumtion och miljöpåverkan, vilket vi ser som ett mycket relevant arbete. Barn och unga är en viktig målgrupp för att uppnå förändring, både som påverkare på familjens konsumtion och som framtida självständiga konsumenter.

 Avslutningsvis: Dagens uppdrag innebär nya och stora utmaningar för oss på Konsumentverket. Området är komplext och mångfacetterat, och jag och mina medarbetare ser med spänning fram emot att tillsammans med andra viktiga aktörer få bidra till ett mer hållbart samhälle.

Cecilia Tisell, KO och generaldirektör för Konsumentverket