KO – en fortsatt relevant 50-åring

KO har ordet: 26 februari 2021
För 50 år sedan föddes KO-ämbetet – en av flera stora nyheter inom det konsumentpolitiska området som 1970-talet hade att bjuda på. Förutom KO-ämbetet inrättades även Marknadsrådet, senare Marknadsdomstolen. Även Konsumentverket grundades och ett antal viktiga konsumentskyddande regelverk kom på plats.
Cecilia Tisell konsumentombudsman

KO, som alltså är 50 år i år, kom till för att stärka konsumenternas ställning och bidra till utvecklingen av god marknadsföringssed. Den första konsumentombudsmannen var Sven Heurgren och han bidrog starkt till att konsumentskydd blev en viktig politisk fråga. Sex år senare slogs KO-ämbetet ihop med Konsumentverket.

I en summering av det första verksamhetsåret, 1971, skriver KO att myndigheten dagligen svarar på frågor från konsumenter och att han är glad att så många hör av sig. Det första året tog KO emot drygt 1 500 anmälningar mot bolag som ansågs ha överträtt regelverken. Nu hör drygt 100 000 av sig med frågor till våra vägledare och antalet anmälningar till Konsumentverket hamnar runt 27 600 per år.

Tar företag till domstol

I dag är det jag, Cecilia Tisell, som är konsumentombudsman. Jag leder även arbetet på Konsumentverket i min roll som generaldirektör.

KO:s uppdrag är fortfarande i huvudsak detsamma. KO har alltid haft i uppgift att driva mål i domstol, inledningsvis för att bidra till utvecklingen av marknadsrättslig praxis och senare i minst lika hög grad för att få stopp på bolag som inte på annat sätt kan förmås att upphöra med marknadsrättsliga överträdelser. KO och MD har båda haft en avgörande betydelse för hur spelreglerna på den svenska marknaden utvecklats. KO genom att väcka talan om principiella frågor och MD genom att avgöra dem.

Under åren har KO bland annat bidragit till att skyddet stärkts för konsumenter vid småhusentreprenad. Två viktiga mål i MD lade grunden till det som i dag är ABS-18, ett standardavtal som reglerar rättigheter och skyldigheter för parterna vid uppförande av villor.

Reklam kan vara vilseledande

I ett mål 1975 slog MD på talan av KO fast att marknadsföring kan vara vilseledande utan att det som påstås i reklamen är lögn. Det avgörande är i stället konsumentens första intryck, hur marknadsföringen uppfattas vid en hastig blick. MD:s dom har haft en avgörande betydelse för rättspraxis, inte bara i Sverige utan även i EU-rättslig lagstiftning.

MD konstaterade i ett annat mål där KO förde talan att det inte spelar någon roll vilket land företaget kommer från. Så länge marknadsföringen riktar sig till svenska konsumenter ska den bedömas utifrån svensk lag. Denna ”effektlandsprincip” gäller än i dag. I samma mål slog domstolen fast att säljaren alltid måste informera konsumenten om gällande ångerrätt.

På detta vis har domar från 1970-talet i mål som KO har drivit om bland annat reklam för tv-apparater, sminkförsäljning vid homeparties och tv-abonnemang bildat grund för lagar och rättspraxis som gäller än i dag. Genom att driva viktiga, principiella frågor i domstol har KO bidragit till både ett stärkt konsumentskydd och en sund utveckling på det marknadsrättsliga området. 

KO kan biträda enskilda konsumenter

Marknadsdomstolen har nu ersatts av Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen. KO:s strävan är fortsatt densamma: att stävja vilseledande marknadsföring, oskäliga avtalsvillkor och felaktig prisinformation samt att bidra till den fortsatta marknadsrättsliga utvecklingen.

I syfte att få domstolens vägledning inom det konsumenträttsliga området kan KO biträda enskilda konsumenter i tvistemål vid domstol och Kronofogdemyndighet. Syftet är då inte att hjälpa den enskilda konsumenten utan en förutsättning är att det gäller en fråga av betydelse för många konsumenter. Det var så KO för några år sedan kunde bidra till att ett stort antal konsumenter i Sverige fick ersättning för omfattande fuktskador orsakade av en olämplig byggmetod vid småhusentreprenad. KO kan också i ärenden med stort allmänt konsumentintresse biträda en grupp konsumenter vid domstol och hos Allmänna reklamationsnämnden.

En högst relevant 50-åring

Dagens digitala marknader erbjuder både ett enormt utbud och goda möjligheter för konsumenter att hämta information och jämföra varor och tjänster. På flera sätt har konsumentvardagen blivit enklare och bättre. Samtidigt riskerar stora grupper konsumenter hamna utanför när allt fler tjänster kräver god digital förmåga. Sätten att vilseleda blir också fler, och mer förfinade.

Vi möts av marknadsföring i en aldrig sinande ström. För oss som är satta att granska marknadsföringen är det utmanande att både identifiera överträdelser och säkra bevisning när reklamen i allt större utsträckning är individualiserad och förekommer i enskilda konsumenters privata digitala kanaler. Det andra ser i sina flöden på sociala medier är inte detsamma som jag ser i mitt.

KO:s uppdrag att tillsammans med utpekade domstolar verka för en sund marknadsrättslig utveckling är alltså, även efter 50 år, fortfarande högst relevant. Jag är övertygad om att både företag och konsumenter tjänar på en marknad där reglerna är tydliga och följs av alla parter.

Cecilia Tisell, konsumentombudsman