Dom i målet Konsumentverket – Canoxa Captial AB

Dom: 25 juni 2024
Förvaltningsrätten upphäver Konsumentverkets beslut om varning för bristande kreditprövning.

Utredningen i målet visar att företaget vid sin kreditprövning har hämtat in uppgifter från såväl konsumenten som flera andra källor. Genom företagets begäran om uppgifter vid ansökan får konsumenten anses ha tillfrågats om sin ekonomi på ett heltäckande sätt. Uppgifterna som lämnats av den som sökt lån har kontrollerats mot olika register, vid en manuell hantering och slutligen genom en kreditupplysning. Inget annat har kommit fram än att uppgifterna i kreditupplysningen har varit aktuella. Förvaltningsrätten bedömer mot denna bakgrund att företagets kreditprövning i de aktuella ärendena får anses ha grundats på tillräckliga uppgifter i lagens mening.

Att bolaget haft information om kontohistorik tillgänglig som inte beaktats eller följts upp leder inte till någon annan bedömning av domstolen. Det är sannolikt att en prövning baserad på den sökandes kontohistorik hade kunnat ge en ännu högre grad av säkerhet i de enskilda ärendena. Detta har enligt förvaltningsrättens bedömning inte varit ett krav för att företaget ska anses ha grundat sin kreditprövning på tillräckliga uppgifter i enlighet med konsumentkreditlagen och konsumentkreditdirektivet.

Konsumentverket har därmed saknat fog för att meddela Canoxa Captial en varning och påföra företaget en sanktionsavgift. Konsumentverkets beslut upphävs.

Bakgrund

2022 varnade Konsumentverket Canoxa Capital AB för bristande kreditprövning. Varningen var förenad med en sanktionsavgift på 850 000 kronor. Företaget har använt varumärket 38:an. Företaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten.

Nuläge

Konsumentverket har överklagat förvaltningsrättens dom. Kammarrätten har inte gett myndigheten prövningstillstånd. Konsumentverket har överklagat Kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. 

För att läsa domen kontakta Konsumentverket via konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2021/826.