Vilseledande metoder vid marknadsföring av telekomtjänster på nätet

Nyhet: 18 maj 2018
En EU-omfattande genomgång av 207 webbplatser som erbjuder fast/mobil telefoni, internet, ljud- och videoströmning visar att 163 webbplatser kan bryta mot EU:s konsumentskyddslagstiftning.

Några av de vanligaste problemen som påträffades vid genomgången är reklam för kostnadsfria eller rabatterade paket som i själva verket är ett kombinerat erbjudande, avsaknad av ett tvistlösningssystem och att webbplatserna ensidigt kan ändra avtalsvillkoren utan att konsumenten underrättas eller får någon information om varför man gör det.

De viktigaste iakttagelserna

  • i 50 % av fallen gör webbplatsen reklam för ett paket av tjänster som sägs vara gratis eller rabatterat, medan det i själva verket rör sig om en tjänst som bara erbjuds i ett kombinerat paket,
  • i 78,7 % av fallen fanns det inte någon länk till plattformen för tvistlösning online på webbplatsen,
  • på 40,6 % av webbplatserna fanns det inte någon beskrivning av ett tvistlösningssystem,
  • 31,9 % av webbplatserna kan ensidigt ändra avtalsvillkoren eller tjänstens egenskaper utan att underrätta kunden och utan att ge konsumenten möjlighet att säga upp avtalet,
  • 25,1 % av webbplatserna gav inte någon tydlig eller sanningsenlig information om villkoren för ersättning och återbetalning om den tjänst som erbjuds inte är den som kunden hade betalat för,
  • 21,7 % gav inte tillräckligt tydlig och heltäckande information om automatisk förlängning av avtalet.

Vad händer nu?

De nationella myndigheterna kommer att titta närmare på de 163 webbplatser där brister identifierats och om man konstaterar att så verkligen är fallet måste de åtgärdas. Myndigheterna i nätverket för konsumentskyddssamarbete kommer att se till att webbplatserna håller sig till reglerna och kommer att använda sig av sina tillsynsförfaranden.

Bakgrund

EU-genomgången av webbplatserna är en samordnad åtgärd där konsumentskyddsmyndigheterna i olika länder genomför samtidiga kontroller. De kontrollerar då om EU:s konsumentskyddslagstiftning följs. Om så inte är fallet kontaktar konsumentskyddsmyndigheterna de berörda företagen och ber dem att göra nödvändiga ändringar.

Mer information finns i EU-kommissionens pressmeddelande

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.