Konsumenterna vill handla hållbart men det finns många hinder

Nyhet: 25 augusti 2020
Konsumtionens klimatpåverkan minskar och det finns en tydlig vilja bland konsumenter att handla hållbart. Samtidigt finns många hinder i form av smalt utbud, höga priser, bristfällig information och inte minst normer.

Den privata konsumtionens påverkan på klimatet har minskat med 21 procent per person i Sverige under perioden 2008–2017. Men det är fortsatt en stor utmaning att nå de miljömål som finns på klimatområdet. Dessutom orsakar konsumtionen även andra typer av miljöproblem.

– Många konsumenter vill konsumera mer miljömässigt hållbart, men behöver bättre förutsättningar för att göra det. Konsumenterna kommer inte på egen hand att ställa om sin konsumtion som förutsättningarna ser ut idag, säger Johan Jarelin, utredare på Konsumentverket.

I Konsumentverkets rapport Konsumenterna och miljön 2020 jämförs 28 olika marknader utifrån hur konsumenterna själva ser på sina möjligheter att göra val med miljöhänsyn. Reguljära flygresor och charterresor ger sämst möjligheter enligt konsumenterna medan vitvaror, el och olika dagligvaror anses ge bäst. Resultaten stämmer väl överens med tidigare rapport från 2018.

Alla aktörer behöver samverka

Den samlade bilden av rapportens olika underlag visar på omfattande hinder för konsumenter att göra val som leder till en miljömässigt mer hållbar konsumtion. Forskning pekar på att samhället överlag är strukturerat på ett sätt som normaliserar och rentav främjar miljömässigt ohållbara konsumtionsmönster. Rådande sociala normer stöder till exempel beteenden som bilinnehav, hög köttkonsumtion och långväga semester.

– För att lösa miljöproblemen behöver alla aktörer i samhället medverka. Vi vill genom rapporten bidra med kunskap och inspiration till alla som har möjlighet att göra det enklare för konsumenterna att göra de mer miljömässigt hållbara valen, fortsätter Johan Jarelin.

Ur innehållet:

  • Faktorer som påverkar konsumenternas val
  • Normers betydelse för miljömässigt hållbara val
  • Konsumenters självskattade möjligheter till miljömässigt hållbara val
  • Möjligheter för miljömässigt hållbara val av kött
  • Hinder för miljöval (utbud, pris, information, konsumtionskultur/normer, kunskap och vanor)

Rapport 2020:2 Konsumenterna och miljön

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

I Konsumenterna och miljön 2020 jämförs 28 olika marknader utifrån hur konsumenterna själva ser på sina möjligheter att göra val med miljöhänsyn.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.