Referensvärden för levnadskostnader ska underlätta för Försäkringskassan

Nyhet: 4 mars 2021
Konsumentverket gör årligen beräkningar av kostnader för några av hushållens vanligaste utgiftsområden. Siffrorna kan ses som referensvärden för normala levnadskostnader för personer utan funktionsnedsättning. Merkostnader för personer med funktionsnedsättning ingår inte i beräkningarna.

Enligt ett regeringsuppdrag ska Konsumentverkets beräkningar utvecklas för att användas som referensmaterial av Försäkringskassan, i deras bedömningar av skäliga merkostnader för personer med funktionsnedsättning. Materialet som Konsumentverket har tagit fram är omfattande och avser normala levnadskostnader, vilket ska underlätta för Försäkringskassans beräkningar av merkostnadsersättningar. Det ska även bidra till enhetligare bedömningar och effektivare handläggning.

Merkostnadsersättning

Ersättningen som 2019 ersatte handikappersättning och vårdbidrag ska kompensera för de merkostnader som personer med funktionsnedsättning har.

Syftet med ersättningen är att kompensera för merkostnader som uppkommer till följd av funktionsnedsättningar hos barn och vuxna. Ersättningen ska också underlätta för dessa personer att delta i arbetslivet och i det övriga samhällslivet.

Konsumentverkets roll

Varje år beräknar Konsumentverket referensvärden av kostnader för några av hushållens vanligaste utgiftsområden. Utgiftsområdena omfattar både individuella och hushållsgemensamma kostnader.

Beräkningarna utgår inte ifrån inkomst, utan ifrån behov och ger exempel på en rimlig konsumtionsstandard som varken är existensminimum eller överflödskonsumtion.

Konsumentverkets befintliga referensvärden har bedömts vara ett relevant underlag för Försäkringskassans beräkningar av merkostnadsersättning. Kostnadsområdena som Konsumentverket har sammanställt till Försäkringskassan är bland annat hälsa, mat, boende och resor med bil. Kostnader för vård, hjälpmedel och hjälp i den dagliga livsföringen är utöver normala levnadskostnader och ingår inte i beräkningarna.

Uppföljning

Försäkringskassan kommer att utvärdera Konsumentverkets material under hösten 2021.  Materialet som Konsumentverket har tagit fram i samband med uppdraget kommer att finnas tillgängligt på vår webbplats under samma tidsperiod.

Båda myndigheterna kommer att fortsätta samarbeta för att säkerställa att materialet som Konsumentverket tar fram är relevant och bidrar till Försäkringskassans arbete.

Läs mer om uppdraget och våra andra regeringsuppdrag här