Konsumentverket kritiserar brister i ISK-avtal

Pressmeddelande: 31 maj 2018
Konsumentverket har granskat avtalsvillkoren för investeringssparkonton, ISK, hos tio bolag samt de allmänna villkoren hos Svenska Fondhandlareföreningen. Samtliga innehåller brister.

– ISK har blivit en vanlig kontoform för många sparare. Därför är det viktigt att villkoren utformas så de är tydliga och enkla att förstå. Det bör också finnas en balans när det gäller ansvar mellan bolag och konsument, säger Hanna Ackeberg, jurist på Konsumentverket.

Konsumentverket bedömer efter sin granskning att flera avtalsvillkor är oskäliga.

Myndigheten har uppmärksammat att det förekommer villkor som är otydligt formulerade. Villkor som bör läsas tillsammans har placerats på olika platser i avtalet och språket är ofta svårt, vilket sammanlagt gör att det kan bli svårt att förstå innebörden.

Konsumentverket har också reagerat på att avtalet behandlar bolag och konsument olika när det gäller postgången. När banken skickar ett brev anses det ha kommit fram till konsumenten inom fem vardagar – oavsett om brevet nått mottagaren eller inte. I motsatt situation, när konsumenten skickar ett brev till banken finns inte motsvarande villkor. Här bär konsumenten ansvaret för att brevet verkligen når fram till banken.

Bolagen publicerar en lista över vilka slags tillgångar som får förvaras på ett ISK-konto, men det är upp till konsumenten att hålla sig uppdaterad om förändringar. Konsumentverket anser att det istället bör vara bolagets ansvar att meddela konsumenten när förändringar sker.

Konsumentverket anser också att det inte bör ställas krav på hur man ska säga upp ett avtal. 

De bolag som ingått i granskningen har fått ta del av resultatet. Konsumentverket utgår från att bolagen ändrar de brister som noterats.