Ojämställt mellan könen på sparmarknaden

Pressmeddelande: 7 mars 2019
Kvinnor har sämre förutsättningar än män att spara långsiktigt. Det framgår av en jämställdhetsanalys av olika konsumentmarknader som Konsumentverket har gjort.

Marknaden för långsiktigt sparande är komplex och fungerar inte lika väl för kvinnor som för män. Enligt Konsumentverkets analys är mönstret tydligt. Män och kvinnor agerar mycket olika och kvinnor upplever sämre förutsättningar än män. Det gäller bland annat viktiga konsumentaspekter som att hitta oberoende information och jämföra sparprodukter.

Kvinnor ägnar dessutom mindre tid åt sitt befintligt sparande samt använder färre sparformer. En direkt konsekvens av det är att kvinnor riskerar att förlita sig för mycket på bland annat bankernas rådgivning och att inte ta medvetna beslut om sitt sparande.

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns långsiktiga sparande kan dels förklaras med den könssegregering som finns i samhället och som även avspeglar sig i konsumtionen. Män är mer aktiva och tycker att det är enklare att agera på typiskt manligt kodade marknader som internet, el, bilar och långsiktigt sparande. Kvinnor tenderar att vara mer aktiva på marknader för heminredning, kroppsvårdstjänster och kollektivtrafik. En annan förklaring är att marknaden för långsiktigt sparande är mansdominerad och att det finns olika förväntningar på hur kvinnor och män ska agera, både från individerna själva och omgivningen.

Vidare har inte kvinnor samma ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar som män har att ägna sig åt långsiktigt sparande, exempelvis på grund av lägre inkomst och att kvinnor lägger mer tid på det obetalda hem- och hushållsarbetet. För att kunna vara en aktiv konsument som gör medvetna val krävs bland annat tid, ekonomiska förutsättningar, motivation och självförtroende.

För att motverka problemen på marknaden föreslås bland annat att undervisning om långsiktigt sparande utökas i skolan och att den oberoende informationen riktas till - och nås av både kvinnor och män.

Läs vad KO Cecilia Tisell har för tankar kring rapportens resultat i "KO har ordet"

Långsiktigt sparande - en ojämställd marknad

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

I denna rapport har vi sammanställt ett antal undersökningar som på olika sätt belyser kvinnors och mäns långsiktiga sparande.

Kontaktpersoner:

Caroline Högstedt, utredare, tel 054-19 41 93, Anna-Carin Widmark, utredare, tel 054-19 40 69