KO kräver att SAS betalar för uteblivna resor i tid

Pressmeddelande: 5 november 2020
Konsumentombudsmannen, KO, har förbjudit SAS att dröja längre än sju dagar med att återbetala biljettpriset till dem som fått sina flygresor inställda. Om företaget bryter mot KO:s förbud hotas det av ett vite på en miljon kronor i månaden.

KO har skickat två förelägganden till SAS. Det första rör återbetalning av inställda resor.

På grund av coronapandemin har många konsumenter fått sina flygresor inställda. Flygbolaget SAS har inte betalat tillbaka till alla som köpt resor som aldrig blev av. Enligt EU:s flygpassagerarförordning har bolaget sju dagar på sig att betala tillbaka, men många konsumenter har väntat mycket längre än så på pengarna.

– Mängder av konsumenter har kontaktat oss och varit frågande och upprörda över att de inte får tillbaka sina pengar från SAS. Konsumentverkets uppdrag är att skydda konsumenternas intressen. I det här fallet är lagreglerna som ska skydda konsumenterna glasklara, återbetalning ska ske inom sju dagar. Några undantag finns inte, säger Gunnar Wikström, processråd vid KO.

Det första föreläggandet är kopplat till ett löpande vite på en miljon kronor i månaden. Det innebär att om företaget inte betalar tillbaka pengarna i tid kan det komma att tvingas betala vitet. Beslut om utdömande av vite fattas av domstol.

I det andra föreläggandet har KO beslutat att företaget tydligt måste informera om att även resenärer som köpt resan hos en resebyrå har rätt att kräva pengarna tillbaka direkt från flygbolaget. Det är förbjudet för företaget att ge sken av att konsumenten måste vända sig till resebyrån. Föreläggandet är kopplat till ett vite på en miljon kronor, vilket innebär att om företaget bryter mot kravet på korrekt information kan domstolen komma att döma ut vitet.

Är du konsument och har frågor om SAS? Kontakta vår vägledning Hallå konsument. Kontaktuppgifter hittar du på www.hallakonsument.se. 

För att läsa de två föreläggandena med diarienummer 2020/421, kontakta konsumentverket@konsumentverket.se.

Läs också KO Cecilia Tisells kommentar i KO har ordet

KO demands that SAS refunds cancelled flights on time

The Consumer Ombudsman, KO, has issued an injunction prohibiting SAS from taking more than seven days to refund flight tickets for those who have had a flight cancelled. The injunction is subject to a conditional financial penalty of one million SEK every month.

Due to the corona pandemic, many consumers have had their flights cancelled. The airline SAS has not refunded everyone who bought flights that never took off. According to the EU Air Passenger Right Regulation, the company has seven days to reimburse affected passengers, but many have waited much longer than that.

-  Many consumers have contacted us and are upset; they are questioning why they have not got their money back from SAS. The Swedish Consumer Agency works to protect consumer interests. In this case, the legal rules that protect consumers are crystal clear, refunds must be made within seven days. There are no exceptions, says Gunnar Wikström, litigator at KO.

The first injunction is subject to a conditional fine of one million kronor every month. This means that if the company does not reimburse on time, it may be forced to pay the fine. A decision to impose the fine will be taken in a court of law.

In the second injunction, KO has decided that the company must clearly inform that travellers who bought their flights through a travel agency have the right to demand a refund directly from the airline. It is prohibited for the company to give the impression that the consumer must go through the travel agency. The injunction is also subject to a conditional fine of one million kronor, which means that if the company violates the requirement for correct information, a court of law may impose a fine.