Stora hinder för konsumenter på nätet och inom hållbar konsumtion

Pressmeddelande: 1 december 2021
Stora krav ställs på dagens konsumenter. Både när det gäller att navigera på digitala marknader och bidra till en mer hållbar konsumtion. I en regeringsrapport beskriver Konsumentverket problemen och för- och nackdelar med olika åtgärdstyper.
Kvinna utanför skyltfönster med mobil

Det är på regeringens uppdrag som Konsumentverket har identifierat vad som ligger i vägen för väl fungerande digitala marknader och hållbar konsumtion. Myndigheten har i sin slutrapport pekat på stora problem inom dessa områden.

Digitalisering av konsumentmarknaderna

Digitaliseringen innebär många fördelar, men den har samtidigt skapat en kraftigt ökad obalans mellan företag och konsumenter. Det som av konsumenten kan uppfattas som ett eget, självständigt val i en köpsituation, är i många fall resultatet en raffinerad och styrd process. Företagen använder såväl detaljerade data om personens handlingsmönster som beteendevetenskapliga insikter. Många förstår nog att personuppgifter samlas in, men inte i vilken omfattning och inte heller hur uppgifterna sedan används och överlåts vidare till andra aktörer. Genom att kartlägga konsumenters förehavanden på nätet, kan företag skräddarsy både erbjudanden och annat innehåll via algoritmer för olika personer.

För att balansera det ojämlika styrkeförhållandet mellan konsumenten och företagen, krävs ett starkare konsumentskydd i digitala miljöer. Bland annat bör lagstiftaren i det arbetet utgå ifrån och ta hänsyn till beteendevetenskapliga insikter. Kunskap om hur konsumenter påverkas av en viss åtgärd kan bidra till att lagstiftaren identifierar mer träffsäkra konsumentskyddande insatser.

En annan angelägen åtgärd är en översyn av användningen av konsumentinformation. Konsumentinformation ger allt för sällan ett effektivt konsumentskydd. Det bör också övervägas ytterligare begränsningar av företagens rätt att samla in och använda konsumenters data för kommersiella syften, som till exempel riktad reklam. 

Betydande hinder för en miljömässigt hållbar konsumtion

De miljömässigt mer hållbara alternativen på marknaden idag är ofta dyrare, utbudet är begränsat och de upplevs som mindre attraktiva. Samtidigt stimulerar marknadsföringen till konsumtion av ohållbara varor och tjänster och tjänster. Bristande kunskaper och lågt intresse hos konsumenter kan också utgöra hinder för att göra val med miljöhänsyn.

Konsumentverket konstaterar att det finns ett antal tänkbara åtgärder som kan göra konsumtionen mer hållbar, men de har olika effekt och är olika lämpliga.

Information till konsumenter är inte en effektiv åtgärd för att nå en mer hållbar konsumtion. I stället pekar forskningen på att den effektivaste åtgärden är att den som orsakar miljöskadan får betala för den samhällsekonomiska förlust som orsakas. Konsumentverkets slutsats är därför att det är nödvändigt och mest framgångsrikt med styrning på utbudssidan för att få till stånd en miljömässigt mer hållbar konsumtion i större omfattning.

Rapporten Konsumtion på villovägar finner du i sin helhet på vår webbplats