Alkohol och tobak

Inom området alkohol och tobak har Konsumentverket information om hur du får marknadsföra dina produkter.

Du behöver ha koll på flera lagar för att få reda på vad som gäller – både den specifika och den allmänna. Du som företagare är skyldig att hålla dig uppdaterad på lagstiftningen.

I menyn kan du läsa mer specifikt om vad som gäller när du ska marknadsföra alkohol eller tobak i olika medier.

Relevanta lagar inom området alkohol och tobak

  • Marknadsföringslagen
  • Alkohollagen
  • Tobakslagen
  • Radio och tv-lagen
  • KOVFS 2016:1
  • KOVFS 2009:7
  • Direktivet om audiovisuella medietjänster utan gränser

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området alkohol och tobak

Fördelningen av tillsynsansvar för alkohol

På alkoholområdet är tillsynsansvaret fördelat på flera olika myndigheter:

Konsumentverket

Har den centrala tillsynen och granskar marknadsföring i tidningar, på internet, tv och radio, på försäljnings- och tillverkningsställen, marknadsföring som sker genom direktreklam eller på platser dit allmänheten har tillträde (bortsett från marknadsföring på eller i anslutning till serveringsställen).

Kommunerna

Har tillsynsansvaret för marknadsföring av alkohol på eller i anslutning till serveringsställen. Kommunerna prövar och meddelar även serveringstillstånd samt ansvarar tillsammans med polisen för den omedelbara tillsynen av ålderskontroll, försäljning av alkohol och den allmänna ordningen på serveringsstället.

Länsstyrelserna

Utövar tillsyn inom respektive län, har ett samordnande ansvar för kommunernas tillsyn och ska biträda kommunerna med råd. Folkhälsomyndigheten har ansvaret på en central (nationell) nivå för att all försäljning av alkohol sker ansvarfullt och att lagar och bestämmelser på alkoholområdet efterlevs.

Myndigheten för radio och tv

Har tillsyn över sponsringsbestämmelsen i 7 kap. 2 § radio och tv lagen.

Fördelningen av tillsynsansvar för tobak

Även på tobaksområdet finns ett delat tillsynsansvar:

Konsumentverket

Har det centrala tillsynsansvaret för marknadsföring av tobaksprodukter. All otillbörlig marknadsföring kan således anmälas till Konsumentverket.

Kommunen

Har det omedelbara tillsynsansvaret för marknadsföring av tobaksprodukter på försäljningsställen. Detta gäller särskilt marknadsföring av mer lokal natur, där det är den enskilda handlaren som har påverkat marknadsföringen genom exempelvis egengjorda skyltar och placeringen av meddelanden i butiken.

Länsstyrelserna

Utövar tillsyn inom respektive län, har ett samordnande ansvar för kommunernas tillsyn och ska biträda kommunerna med råd.

Folkhälsomyndigheten

Har det centrala tillsynsansvaret för andra bestämmelser i tobakslagen, exempelvis för regler om rökfria miljöer, ålderskontroll, anmälningsplikt och egenkontrollprogram, varningstexter, produktpresentation och produktkontroll. 

Senast granskad 2 februari 2018