Marknadsföring av tobak

Huvudregeln är att det är förbjudet att marknadsföra tobaksprodukter. Däremot är det tillåtet med viss marknadsföring inne på försäljningsstället, till exempel neutral information om att du säljer tobaksvaror, varulistor och prislistor.

Lagar och regler du bör ha koll på:

  • Tobakslagen
  • Marknadsföringslagen
  • Radio- och tv-lagen
  • KOVFS 2009:7

Det är i 14-14b §§ tobakslagen (1993:581) som du hittar bestämmelserna för marknadsföring av tobaksprodukter. Förutom lagen finns våra allmänna råd om marknadsföring av tobaksprodukter. Råden grundas på bland annat Marknadsdomstolens praxis och på förarbeten.

Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av tobak (KOVFS 2009:7)

Tillåtet med kommersiella meddelanden på försäljningsstället

Det är tillåtet att använda kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen, till exempel varumärken, varulistor, prislistor, reklamskyltar och affischer.

Meddelandena får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmuntra till bruk av tobak. Tänk på att huvudregeln är att reklam och marknadsföring för tobaksvaror till konsumenter inte är tillåten.

Kommersiella meddelanden ska begränsas till relevanta fakta om varan och dess egenskaper, presenterade i en så saklig form som möjligt och utan ovidkommande inslag, till exempel får värdeomdömen som uttrycket "New fresh white" inte användas (MD 2014:14).

Marknadsföringen får inte utformas så att den väcker särskild uppmärksamhet eller genom sin storlek utgör ett dominerande inslag i miljön. Tänk på att flera små meddelanden tillsammans kan utgöra ett dominerande inslag.

Bildmässigt bör reklamen bara avbilda varan, och vad som på ett naturligt sätt kan anses hänga samman med denna som till exempel enstaka förpackning.

Kommersiella meddelanden på försäljningsställen ska placeras så att de, i den mån det är möjligt, inte kan ses utifrån. Detta innebär att det inte är tillåtet med marknadsföring utanför försäljningsstället eller i skyltfönster. I en större butik bör kommersiella meddelanden bara finnas på den plats där tobaken säljs.

Förbjudet med marknadsföring av tobak till barn

Det är förbjudet med marknadsföringsåtgärder som tilltalar barn eller ungdomar. Det gäller även marknadsföring inne på försäljningsstället.

Förbjudet med gratisprover, erbjudande och tävlingar

Det är förbjudet med gratisutdelning av tobaksvaror eller presenter, erbjudanden om olika förmåner, rabatter och tävlingar vid köp av tobaksvaror.

Förbjudet med direktmarknadsföring

Du får aldrig marknadsföra tobaksprodukter genom direktreklam, till exempel per mejl eller sms. Det gäller även om konsumenten samtycker.

Förpackningar och hälsovarningar

Det finns en särskild bestämmelse i 9 a § tobakslagen som reglerar hur märkningen får se ut på tobaksvaror och örtprodukter för rökning, samt på dessa produkters förpackningar. Det är kommunerna som övervakar att bestämmelsen nedan följs på försäljningsställen, medan Folkhälsomyndigheten har tillsynsansvar för bestämmelsen i övrigt.  

Märkningen på förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning och på själva tobaksvaran får inte

  • antyda att en viss tobaksvara eller örtprodukt för rökning är mindre skadlig än andra sådana varor eller produkter,
  • innehålla information om halten av nikotin, tjära eller kolmonoxid, eller
  • likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt.

Märkningen på förpackningar till tobaksvaror eller på själva tobaksvaran får inte heller

  • antyda att en viss tobaksvara har miljöfördelar, eller
  • hänvisa till smak, doft eller tillsatser (denna punkt gäller dock inte snus).

I 9 § tobakslagen finns krav på att det ska finnas hälsovarningar. Denna bestämmelse har Folkhälsomyndigheten och kommunerna tillsynsansvar över.

Mer information om märkning och hälsovarningar finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Indirekt marknadsföring

Det finns även regler om så kallad indirekt marknadsföring av tobaksprodukter. När du marknadsför en annan vara än en tobaksvara eller en tjänst är det under vissa förutsättningar förbjudet att använda ett varukännetecken som, helt eller delvis, används för en tobaksvara eller som är registrerat eller inarbetat för en tobaksvara. Detta kan du läsa mer om i 14 a § tobakslagen och i våra allmänna råd punkt 18-22.

Sponsring och produktplacering

I 14 b § tobakslagen finns ett förbud för att sponsra ett evenemang eller en verksamhet dit allmänheten har tillträde. Det är inte heller tillåtet att sponsra ett evenemang eller en verksamhet som kan förväntas ha en gränsöverskridande effekt, till exempel ett evenemang som berör eller äger rum i flera av EU:s medlemsstater. En förutsättning för att sponsringen i dessa fall ska vara förbjuden är att sponsringen förväntas medföra att försäljningen av tobaksvaror gynnas. Förbudet gäller tillverkare, partihandlare och importörer av tobaksvaror. Den som är detaljhandlare är undantagen från förbudet.

Det finns även ett förbud mot sponsring av program i radio och tv i 7 kap. 2 § och 15 kap. 9 § radio- och tv-lagen (2010:696). Förbuden gäller företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja tobaksvaror.

Det finns också ett förbud mot produktplacering i tv i 6 kap. 2 § radio- och tv-lagen.

Förbuden mot sponsring i radio och tv samt produktplacering i tv övervakas av Granskningsnämnden för radio och tv.

Läs mer på Myndigheten för press, radio och tv:s webbplats

Senast granskad 2 februari 2018