Ansvariga marknadskontrollmyndigheter

För företag

Kontrollmyndigheter för leksakers säkerhet är Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket. Dessa myndigheter ansvarar för att kontrollera att de leksaker som finns på marknaden uppfyller kraven i lagstiftningen.

Konsumentverket har den största delen av marknadskontrollansvaret för leksakers säkerhetskrav. Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet när det gäller kemikaliekraven och leksakers brännbarhet. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tillsyn av elektriska leksaker.

Kontrollarbetet sker bland annat genom att myndigheterna genomför marknadskontroller.

Så arbetar Konsumentverket med marknadskontroller

Kemikalieinspektionens information om leksaker

Elsäkerhetsverkets information om elsäkra leksaker

Du är skyldig att ha rätt dokumentation

Kontrollmyndigheterna har även rätt att göra besök hos dig för att ta ut varor för kontroll. Besöken får göras där du tillhandahåller leksaker eller på lagret där leksakerna förvaras.

För att marknadskontrollmyndigheterna ska kunna bedöma om en leksak uppfyller gällande krav är du skyldig, att på myndighetens begäran, lämna de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för tillsynen.

Om du inte följer en sådan begäran kan vi förelägga dig att fullgöra din skyldighet. Ett sådant föreläggande förenas normalt med ett vite. Vi kontaktar dig alltid först för att få till en frivillig rättelse.

Om det visar sig att din leksak inte uppfyller gällande lagstiftning eller att den är farlig på annat sätt, kan du till exempel:

  • förbjudas att tillhandahålla produkten
  • åläggas att lämna säkerhets- eller varningsinformation
  • åläggas att återkalla produkten.

Om du medvetet eller oaktsamt bryter mot lagen riskerar du att åläggas en sanktionsavgift.

Senast granskad 19 april 2018