Alkohol, tobak och e-cigaretter

Inom området alkohol, tobak och e-cigaretter har Konsumentverket information om hur du får marknadsföra dina produkter.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller marknadsföring, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Marknadsföringslagen på hallakonsument.se

Du behöver ha koll på flera lagar för att få reda på vad som gäller – både den specifika och den allmänna. Du som företagare är skyldig att hålla dig uppdaterad på lagstiftningen.

I menyn kan du läsa mer specifikt om vad som gäller när du ska marknadsföra alkohol eller tobak i olika medier.

Relevanta lagar inom området alkohol, tobak och e-cigaretter

  • Marknadsföringslagen
  • Alkohollagen
  • Lag om tobak och liknande produkter
  • Radio och tv-lagen
  • KOVFS 2016:1
  • KOVFS 2019:2
  • KOVFS 2019:3
  • Direktivet om audiovisuella medietjänster

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området alkohol, tobak och e-cigaretter

Fördelningen av tillsynsansvar för alkohol

På alkoholområdet är tillsynsansvaret fördelat på flera olika myndigheter:

Konsumentverket

Konsumentverket har den centrala tillsynen över marknadsföringsreglerna. Myndigheten granskar marknadsföring i tidningar, på internet, tv och radio, på försäljnings- och tillverkningsställen, marknadsföring som sker genom direktreklam eller på platser dit allmänheten har tillträde. 

Konsumentverket och kommunen har ett delat tillsynsansvar mot den som har serveringstillstånd och marknadsföring som sker på eller i anslutning till serveringsställen.

Kommunerna

Kommunerna utövar tillsyn över marknadsföring av alkohol på eller i anslutning till serveringsställen. Kommunerna prövar och meddelar även serveringstillstånd samt ansvarar tillsammans med Polisen för den omedelbara tillsynen av ålderskontroll, försäljning av alkohol och den allmänna ordningen på serveringsstället.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna utövar tillsyn inom respektive län, har ett samordnande ansvar för kommunernas tillsyn och ska biträda kommunerna med råd.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ansvaret på en central (nationell) nivå för att all försäljning av alkohol sker ansvarsfullt och att lagar och bestämmelser på alkoholområdet efterlevs.

Myndigheten för radio och tv

Myndigheten för radio och tv har tillsyn över förbuden mot produktplacering och sponsring i radio- och tv-lagen.

Fördelningen av tillsynsansvar för tobak

Även på tobaksområdet finns ett delat tillsynsansvar:

Konsumentverket

Konsumentverket utövar tillsyn över de särskilda bestämmelserna om marknadsföring i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, förutom i fall där kommunen i första hand utövar tillsyn (se nedan). Det innebär att Konsumentverket primärt utövar tillsyn över marknadsföring som sker på internet, i tv, radio, tidningar, utomhus eller i offentliga miljöer och via direktreklam, samt över bestämmelser om sponsring. Genom sanktionsbestämmelserna har Konsumentverket/KO emellertid en möjlighet att rättsligt ingripa mot all tobaksreklam, oavsett var den förekommer. Därför kan all otillbörlig marknadsföring anmälas till Konsumentverket.

Konsumentverket har ett tillsynsvägledningsansvar för kommunernas tillsyn.

Kommunen

Kommunen utövar tillsyn över marknadsföring av tobaksprodukter på, eller i anslutning till försäljningsställen. Detta gäller inte minst marknadsföring av mer lokal natur, där det är den enskilda handlaren som har påverkat marknadsföringen genom exempelvis egengjorda skyltar och placeringen av meddelanden i butiken.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna utövar tillsyn inom respektive län, har ett samordnande ansvar för kommunernas tillsyn och ska biträda kommunerna med råd.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har det centrala tillsynsansvaret för andra bestämmelser i tobakslagen, exempelvis för regler om rökfria miljöer, ålderskontroll, anmälningsplikt och egenkontrollprogram, varningstexter, produktpresentation och produktkontroll. 

Fördelningen av tillsynsansvar för elektroniska cigaretter

Även gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare finns ett delat tillsynsansvar:

Konsumentverket

Konsumentverket har tillsyn över bestämmelser om marknadsföring och sponsring enligt 3-4 och 8 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Dessa bestämmelser reglerar bland annat marknadsföring på internet och i radio och tv. Vid Konsumentverkets tillsyn tillämpas bestämmelserna i marknadsföringslagen (2008:486).

Kommunen och Polisen

Kommunen utövar omedelbar tillsyn över förbudet mot att tillhandahålla elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som inte uppfyller lagens krav på försäljningsställen samt produktpresentation på försäljningsställen.

Kommunen tillsammans med Polisen utövar omedelbar tillsyn när det gäller bestämmelser om åldersgräns och anmälan om försäljning och egenkontroll, i andra fall än avseende gränsöverskridande distansförsäljning.

Länsstyrelserna

Länsstyrelsen utövar regional tillsyn och ska följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd. Länsstyrelserna ska också främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn i vissa fall när det gäller bestämmelser om till exempel produktkrav, hälsovarningar och produktpresentation samt registrering vid gränsöverskridande distansförsäljning. Folkhälsomyndigheten ansvarar även för tillsynsvägledning när det gäller den tillsyn som kommunen och/eller polisen ansvarar för.

Granskningsnämnden för radio och tv

Granskningsnämnden för radio och tv granskar bestämmelserna om produktplacering och sponsring enligt radio- och tv-lagen.

Senast granskad 26 januari 2022