Skyldigheter för järnvägsföretag

Reglerna för tågresenärers rättigheter och skyldigheter regleras i en EG-förordning. Reglerna gäller i hela EU.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats: Till Resor på hallakonsument.se

EG-förordningens regler gäller för resor med fjärr- och regionaltåg och pendeltåg. Utöver förordningen finns en svensk lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter som gäller för resor kortare än 15 mil.

Läs hela förordningen från Europaparlamentet och rådet (nr 1371/2007)

Läs lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953)

Information innan och under resan

När resenärer köper tågbiljetter ska ni informera resenärerna om rättigheterna de har enligt EG-förordningen. För att uppfylla informationsskyldigheten kan ni använda en sammanfattning.

Läs sammanfattningen på EU Book Shop webbplats

På stationen och i tåget ska resenärerna få information om det organ som ansvarar för att utöva tillsyn. I Sverige är det Konsumentverket.

Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska få information och assistans i samband med biljettköp, avresa, ankomst eller tågbyte.

Ni ska ha ett system där ni hanterar klagomål som är relaterade till de skyldigheter ni har enligt förordningen. Statistik över klagomålen och de förbättringar som vidtagits ska presenteras i en årlig rapport tillsammans med information om kvalitén på era tjänster. Rapporten ska offentliggöras på er egen webbplats och på Europeiska järnvägsbyråns webbplats.

Informera om försenat eller inställt tåg

Om tåget avgår eller beräknas komma fram för sent ska ni direkt informera resenärerna om detta.

Skyldigheter för järnvägsföretag på sträckor som är längre än 15 mil

Om tågresan går utrikes eller är längre än 15 mil och försenas med mer än en timme ska ni erbjuda resenärerna:

 • måltider och förfriskningar, om detta är möjligt att få fram
 • gratis boende och transport till boendet om resenären är tvungen att övernatta på grund av förseningen och detta är fysiskt möjligt.

Om resan avbryts ska ni se till att resenären kommer fram till sitt resmål på annat sätt.

Alternativ vid inställd eller försenad resa

Om tågresan ställs in eller beräknas bli mycket försenad till resmålet ska ni erbjuda resenärerna följande alternativ:

För resor längre än 15 mil som är mer än 60 minuter försenad

 • Avboka resan och få tillbaka hela biljettpriset. 
 • Genomföra resan så snart som möjligt med det försenade tåget eller med en ny ombokad resa. Transporten ska ske på så kallade "likvärdiga transportvillkor". Det kan till exempel vara med ett annat tåg, buss eller taxi. 
 • Genomföra resan en annan dag med tåg genom att boka om biljetten.

För resor kortare än 15 mil som är mer än 20 minuter försenad

 • Genomföra resan så snart som möjligt med det försenade tåget och få ett prisavdrag på biljetten.
 • Ordna en egen transport till slutdestinationen och sedan få ersättning för sina utgifter.

Kompensation vid förseningar

För sträckor som är längre än 15 mil

 • Om resan blir försenad mellan en och två timmar har resenärerna rätt att få tillbaka minst 25 procent av biljettpriset.
 • Om resan blir försenad mer än två timmar har resenärerna rätt att få tillbaka minst 50 procent av biljettpriset. 
 • Om resenärerna har ett periodkort, till exempel ett månads- eller årskort, och är med om upprepade förseningar eller inställda tåg har resenärerna rätt till en rimlig ersättning.

Resenärerna ska få ersättningen, eller någon form av kommunikation från er, inom en månad från det att klagomålet har framförts. Ersättningen ska betalas ut kontant.

För sträckor som är kortare än 15 mil

 • Om resan blir försenad mer än 20 minuter ska resenären få tillbaka 50 procent av biljettpriset.
 • Om resan blir försenad mer än 40 minuter ska resenären få tillbaka 75 procent av biljettpriset.
 • Om resan blir försenad mer än 60 minuter ska resenären få tillbaka 100 procent av biljettpriset.

Om resan blir försenad mer än 20 minuter har resenären rätt att ordna en egen transport och sedan få ersättning för sina merkostnader. Ersättningen ska vara lika stor som kostnaden för den egna transporten, men får högst uppgå till 1/40 av prisbasbeloppet.

Resenärer med funktionsnedsättning

 • Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har samma rätt att resa med tåg som övriga resenärer har. För att säkerställa detta finns det därför utöver de allmänna passagerarrättigheterna särskilda regler för tågpassagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.
 • Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska inte betala extra för en bokning och biljett. Som järnvägsföretag och stationsförvaltare ansvarar du för att personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet får hjälp på järnvägsstationen, ombord på tågen, samt vid påstigning och avstigning.
 • Som järnvägsföretag ansvarar du för förlust av och för skada på rörlighetshjälpmedel och annan särskild utrustning.
 • Järnvägsföretag, biljettåterförsäljare och researrangörer ska bland annat informera om tågtrafiktjänsternas tillgänglighet och vilka förutsättningar det finns för att kunna ta sig in och ut ur vagnarna, samt vilka hjälpmedel som finns ombord på tågen, om resenären begär det.
Senast granskad 14 september 2022