Uppdaterade regler för personlig skyddsutrustning

Den 21 april 2018 börjar ett nytt regelverk, förordning (EG) 2016/425, tillämpas för personlig skyddsutrustning.

Det är en EU-förordning som är direkt tillämplig i Sverige och innebär en modernisering och effektivisering av regelverket inom området. Förordning (EG) 2016/425 och direktivet 89/686/EEG gäller parallellt under ett år, men från om med 21 april 2019 tillämpas endast den nya förordningens regler.

Förordningens text hittar du här

EU-kommissionen har publicerat ett dokument med frågor och svar kring vilka förändringar som följer av den nya lagstiftningen.

Läs dokumentet med frågor och svar här

Ett förtydligande finns även kring förordningens artikel 47, som behandlar giltighet hos typkontrollintyg vid övergången mellan regelverken:

Läs dokumentet med förtydligandet här

För de flesta produktgrupper är skillnaderna mellan den nya förordningen och direktivet inte särskilt stora. Ett viktigt förtydligande i förordningen är att de olika ekonomiska aktörernas respektive ansvar. Du som är tillverkare, importör eller distributör bör läsa igenom vilka krav som ställs på dig

Tillverkaren måste upprätta en ny försäkran om överensstämmelse enligt förordningen, det gäller alla produkter (en så kallad EU-försäkran om överensstämmelse). EU-försäkran eller en webbadress till denna ska medfölja produkten. Produkten måste numera också vara märkt med tillverkarens adressuppgifter.
I det här dokumentet ser du vad en EU-försäkran om överensstämmelse för personlig skyddsutrustning behöver innehålla

Importören är, till skillnad från tidigare, skyldig att märka produkten med sitt namn och sina adressuppgifter och bevara en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse i 10 år efter att en utrustning släppts ut på marknaden.

För några produktgrupper väntar större förändringar, bland annat hörselskydd och räddningsvästar, som flyttas från kategori II till kategori III. Nytt är också att även utrustning för privatpersoner till skydd mot hetta (exempelvis ugnsvantar) omfattas av reglerna.

För många produkter kommer det gå att använda ett befintligt EG-typkontrollintyg för att visa överensstämmelse med förordningen, som längst fram till 21 april 2023 (dokumentet ovan om artikel 47 ger vägledning i denna fråga). Om du som tillverkare är osäker på vad som gäller för din produkt, kan du rådgöra med ditt anmälda organ (för kategori II och III-produkter).

Senast granskad 22 februari 2018