Vilka krav gäller för studsmattor?

För företag

Studsmattor är leksaker och får endast säljas om de uppfyller kraven i lagstiftningen om leksakers säkerhet.

En leksak får inte innebära någon säkerhetsrisk när den används på avsett sätt eller på ett sätt som kan förväntas med hänsyn till barns beteende.

Vid tillverkning av leksaker används normalt en säkerhetsstandard för att försäkra sig om att leksakerna är säkra. Leksaker förutsätts vara säkra om de överensstämmer med en harmoniserad säkerhetsstandard till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, en så kallad harmoniserad standard.

Mer om standarder, lagar och regler för leksaker

Vad gäller?

I mars 2014 harmoniserades standard EN 71-14 Leksaker - Säkerhetsregler - Del 14: Trampoliner (studsmattor) för privat bruk.

Det innebär att när en tillverkare har följt standard EN 71-14 får tillverkaren själv intyga att leksaken uppfyller kraven om leksakers säkerhet och CE-märka leksaken. Detta förfarande för bedömning av överensstämmelse kallas intern tillverkningskontroll.

Om leksakens faror inte omfattas av kraven i de harmoniserade standarderna eller om tillverkaren inte följt harmoniserad standard fullt ut ska leksaken lämnas för typkontroll hos ett anmält organ. Det anmälda organet ska genomföra en EG-typkontroll av leksaken för att säkerställa att den uppfyller de säkerhetskrav som ställs i lagstiftningen om leksakers säkerhet. Detta förfarande för bedömning av överensstämmelse kallas EG-typkontroll och överensstämmelse med typ.

Ett anmält organ är ett särskilt provningslaboratorium som finns i EU-kommissionens databas Nando.

Läs mer om EU-kommissionens databas Nando

Får studsmattor säljas utan skyddsnät?

Enbart studsmattor för hemmabruk med diameter mindre än 1,5 meter får säljas utan skyddsnät.

Reservdelar till studsmattor

Det är mycket viktigt att informera om till vilken studsmatta som reservdelar är avsedda, t.ex. skyddsnät och kantskydd, så att man inte tillför nya faror när man byter ut uttjänta delar.

Vad gör Konsumentverket?

Konsumentverket är marknadskontrollmyndighet för regelverket om leksakers säkerhet. Det innebär att verket kontrollerar att företagen följer lagen. Om en näringsidkare inte frivilligt genomför nödvändiga åtgärder kan Konsumentverket med stöd av lagstiftningen bland annat förbjuda näringsidkaren att tillhandahålla leksaken. Förelägganden och förbud förenas med vite. En näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt lagstiftningen riskerar att få betala en sanktionsavgift.

Mer information

En leksak får endast säljas om den är CE-märkt och har en EG-försäkran om överensstämmelse.

Information om lagstiftningen för leksakers säkerhet

Senast granskad 10 november 2016