Märkning av textila produkter

För företag

Kraven för märkning ser olika ut beroende på vilken typ av textilprodukt det är. Det är textilförordningen som är det centrala regelverket på området, men kompletteras med standarder.

Konsumentverket är utsedd marknadskontrollmyndighet för textilförordningen.

Textilförordningen (EU nr 1007/2011) på europeiska kommissionens webbplats

Hur textila produkter ska märkas beror till viss del på vilken typ av produkt det är:

  • Textila produkter får tillhandahållas på marknaden, men bara om de är etiketterade, märkta eller åtföljs av handelsdokument i enlighet med textilförordningen.
  • Textila produkter ska förses med etikett eller märkning med information om deras fibersammansättning när de tillhandahålls på marknaden.
  • Etiketten och märkningen ska vara hållbar, lätt att läsa, synlig och lätt att komma åt. I de fall en etikett används ska den vara ordentligt fastsatt. Om produkten har ett ytteremballage ska informationen även finns tillgänglig på detta.
  • Om en textilprodukt innehåller icke-textila delar av animaliskt ursprung så ska detta anges genom att texten "Innehåller icke-textila delar av animaliskt ursprung" står på etiketten eller märkningen.
  • Etiketten eller märkningen ska vara på svenska om produkten ska finnas på den svenska marknaden.

Ursprungsmärkning

Det finns inga lagkrav på att en textil produkt ska ursprungsmärkas. Det finns dock ingenting som hindrar att företag frivilligt använder sig av ursprungsmärkning. Om ursprungsmärkning används så måste den, precis som all annan marknadsföring, vara vederhäftig och inte vilseleda konsumenterna.

Skötselråd

Det finns inga lagkrav specifikt för textilier gällande skötselråd, men enligt 16 § konsumentköplagen (1990:932) ställs krav på att alla varor ska åtföljas av anvisning som behövs, bland annat för varans skötsel. Om skötselråd utelämnas och en textil förstörs på grund av att anvisning saknades vid köpet så är varan därför med stor sannolikhet felaktig i konsumentköplagens mening, och kan reklameras av konsumenten.

Textil och läderteknik på SIS webbplats

Lista på standarder på SIS webbplats

Kemikalier i textilier på Kemikalieinspektionens webbplats

Senast granskad 3 februari 2020