Ansök om grupptalan

Konsumentombudsmannen (KO) kan hjälpa en grupp konsumenter som har en tvist med en näringsidkare. KO företräder då en hel grupp av konsumenter vid domstol. Denna hjälp finns reglerad i en särskild lag, lagen om grupprättegång.

Vid en grupptalan företräder en person alla andra personer som är med i gruppen. Det finns tre typer av grupptalan; enskild grupptalan, organisationsgrupptalan och offentlig grupptalan. KO kan gå in och företräda en grupp konsumenter vid en offentlig grupptalan. Ofta handlar det om att en näringsidkare orsakat en grupp konsumenter skada och att konsumenterna vill ha kompensation.

Förutsättningar för grupptalan

För att KO ska kunna biträda en grupp konsumenter i en grupptalan måste vissa förutsättningar uppfyllas:

 • Att tvisten har ett stort allmänt konsumentintresse.
 • Att alla gruppmedlemmar har gemensamma eller liknande omständigheter.
 • Att grunderna för de anspråk som görs inte skiljer sig för mycket åt.
 • Att grupprättegång är det bästa alternativet för att lösa tvisten.

När KO biträder en grupp konsumenter i en tvist står staten för konsumentens rättegångskostnader.

Checklista för ansökan om grupptalan

 • Konsumentens (det vill säga sökandens) namn, adress, telefonnummer och e-post.
 • Information om gruppen som har drabbats. Gärna så detaljerad som möjligt, med namn på gruppmedlemmarna.
 • Näringsidkarens namn, adress, telefonnummer.
 • En noggrann beskrivning av tvisten inklusive tvistens bakgrund samt parternas, det vill säga konsumentens och näringsidkarens, inställning.
 • Uppgift om eventuell bevisning och tidigare skriftväxling mellan parterna.
 • Uppgift om tvisten har prövats av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller tingsrätt (ange i så fall diarie- eller ärendenummer hos myndigheten).
 • Kopior av handlingar som kan vara av betydelse för KO:s bedömning.

Ansöka via post

Skicka din ansökan till oss och ange "Ansökan om grupptalan" som rubrik.

Konsumentombudsmannen
Box 48
651 02 Karlstad 

Mejla din ansökan

Skicka din ansökan till konsumentverket@konsumentverket.se och skriv "Ansökan om grupptalan" som ämnesrad/rubrik.

Din ansökan blir offentlig handling

Konsumentverket är en statlig myndighet. Det är därför viktigt att komma ihåg att alla handlingar som inkommer till Konsumentverket/KO enligt huvudregeln blir allmänna och därför kan begäras ut och läsas av allmänheten.

KO:s beslut kan inte överklagas

Ett beslut som innebär att KO inte kommer att medverka i en tvist kan inte överklagas. KO:s beslut att inte biträda en grupp konsumenter betyder inte att konsumenterna har fel i själva tvistefrågan. Ett sådant beslut betyder endast att KO inte har möjlighet att biträda konsumenterna i tvisten och att konsumenten får söka annat ombud. Konsumenterna har också möjlighet att gå samman och ansöka om en enskild grupptalan där en person ur gruppen företräder de andra.

Senast granskad 14 maj 2020