به شیوۀ زیر می توانید از نمایندۀ مصرف کنندگان (KO) کمک حقوقی/ قضائی بگیرید

Ansök om KO-biträde - فارسى

نمایندۀ مصرف کنندگان می تواند گاهی اوقات در اختلاف بین یک مصرف کننده و یک پیشه ور/ شرکت کمک کند. در اینصورت نمایندۀ مصرف کنندگان در دادگاه یا ادارۀ اجرائیات و وصول مطالبات (Kronofogdemyndigheten) وکیل مصرف کننده محسوب می شود. نام این خدمات "کمک حقوقی/ قضائی نمایندۀ مصرف کنندگان" است و در یک قانون ویژه تنظیم شده است.  

نمایندۀ مصرف کنندگان فقط تحت برخی از شرایط می تواند وکالت یک مصرف کننده را بر عُهد بگیرد: 

  • اینکه اختلاف برای چگونگی کاربرد قانون در یک زمینۀ ویژه اهمیت داشته باشد
  • اینکه اختلاف شامل بسیاری از مصرف کنندگان باشد 

 وقتی نمایندۀ مصرف کنندگان در یک اختلاف وکالت یک مصرف کننده را بر عُهده داشته باشد، مخارج دادرسی مصرف کننده را دولت پرداخت می کند. پس از آنکه یک مصرف کننده تقاضای "کمک حقوقی/ قضائی نمایندۀ مصرف کنندگان" کند، نمایندۀ مصرف کنندگان تشخیص می دهد که آیا آن اختلاف برای قبول وکالت توسط نمایندۀ مصرف کنندگان مناسب است یا نه. این درخواست را می توانید از طریق یک فُرم در وبسایت یا از طریق پست انجام دهید. 

تقاضانامۀ شما یک سند علنی تلقی می شود

ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان یک ادارۀ دولتی است، یعنی هرگونه اوراق و برگه هایی که به ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان/ نمایندۀ مصرف کنندگان (KO) ارسال کنید سند و مدرک علنی تلقی می شود و عموم مردم می توانند درخواست کنند که آنرا دریافت کرده و بخوانند.