حق و حقوق شما بعنوان مصرف کننده

Din rätt som konsument - فارسى

حق و حقوق شما بعنوان مصرف کننده

در وبسایت "Hallå konsument" که یک سرویس خدماتی اطلاع رسانی برای مسائل مصرف کنندگان است، می توانید مشاوره و اطلاعات در مورد حق و حقوق مصرف کنندگان دریافت کنید.

وبسایت "Hallå konsument" که یک سرویس خدماتی اطلاع رسانی سراسری است ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت هماهنگی آنرا بر عُهده دارد.

 

در آدرس اینترنتی www.hallakonsument.se  می توانید در مورد حق و حقوق اساسی مصرف کنندگان به بسیاری از زبانها مطالبی بخوانید.

همچنین اگر در مورد خرید کالاها و خدمات، شرایط انعقاد قرارداد، شکایت از کالا یا خدمات خریداری شده، خرید به شیوۀ پایدار و سایر کمک هایی که مصرف کنندگان نیاز دارند، سوالی دارید، می توانید تلفن کنید، ایمیل بفرستید یا چت کنید.