مشاوره درمورد بدهی و بودجه

Budget- och skuldrådgivning - فارسى

مشاوره درمورد بدهی و بودجه

مشاوره در مورد بدهی و بودجه نوعی خدمات کمونی مصوب قانونی است که شما با آن می توانید در مورد وضع مالی خود مشاوره و راهنمائی دریافت کنید.

مشاور بودجه و بدهی می تواند با ارائۀ یک تصویر اجمالی از وضع مالی تان به شما کمک کند و توصیه ها و راهنمائی های عملی در مورد چگونگی پرداخت و اولویت دادن به بدهی هایتان در اختیار شما بگذارد.

مشاور بودجه و بدهی همچنین قبل از "پاکسازی بدهی" و تجدیدنظر و شکایت از تصمیم "پاکسازی بدهی" نیز به شما کمک می کند. این مشاور برای آندسته از بدهکارانی که واجد شرایط قانون "پاکسازی بدهی" نباشند یا نمی خواهند بدهی های خود را پاکسازی کنند، پیشنهاد های معقول برای بازپرداخت در موارد توفق های داوطلبانه ارائه می کند. این مشاور همچنین می تواند با طلبکاران مذاکره کند و شرایط بازپرداخت جدیدی را تنظیم کند.

در وبسایت "Hallå konsument"مشاور بودجه و بدهی را در کمون خود جستجوکنید