به شیوۀ زیر شکایت کنید

Gör en anmälan - فارسى

ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان/ نمایندۀ مصرف کنندگان شکایات مربوط به مشکلات در زمینۀ امور مصرف کنندگان را دریافت می کنند. 

وقتی شکایت خود را برای ما ارسال می کنید به این مفهوم نیست که ما به شما در اختلاف شخصی تان با شرکت مزبور کمک می کنیم. درعین حال یک شکایت می تواند به این مفهوم باشد که یک شرکت در آینده مجبور خواهد شد بازاریابی یا شرایط قرارداد خود را تغییر دهد. 

 

ما شکایات در زمینه های زیر را دریافت می کنیم:

  • بازاریابی گمراه کننده یا غلط
  • شرایط نامعقول قرارداد
  • اطلاع رسانی غلط در مورد قیمت
  • سفرهای لغو شده یا تأخیری با قطار یا هواپیما
  • نقصان دسترسی برای معلولان در سفر با قطار یا هواپیما (دستیاری، محدودیت و ممنوعیت سوار شدن)
  • تبلیغات از طریق ایمیل که شما آنرا سفارش نداده باشید، به اصطلاح "هرزنامه" (spam)

شکایت شما بایستی دارای موارد زیر باشد 

  • نام شرکتی که از او شکایت دارید و اینکه شکایت شما در مورد کدام کالا یا خدمات مشخص است. بطور واضح توضیح دهید که چرا از آن شرکت شکایت می کنید.
  • اگر شکایت شما در مورد بازاریابی است مهم است که بنویسید آن بازاریابی چه موقع و کجا انجام شده است. اگر شکایت شما در مورد تبلیغات رادیوئی یا تلویزیونی است روز و ساعت پخش تبلیغ و کانال مربوطه را بنویسید. 
  • متن تبلیغ، قرارداد، بسته بندی، محصول یا سایر مواردی که باعث واکنش شما شده را ارسال کنید
  • شماره تلفن و سایر امکانات تماس با خودتان را بنویسید تا اگر ما به اطلاعات بیشتری نیاز داریم بتوانیم با شما تماس بگیریم. 

شکایت خود را به آدرس زیر ارسال کنید:

 

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

 شکایت خود را از طریق ایمیل نیز می توانید ارسال کنید. ا

ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان یک ادارۀ دولتی است، یعنی هرگونه اوراق و برگه هایی که به ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان/ نمایندۀ مصرف کنندگان (KO) ارسال کنید سند و مدرک علنی تلقی می شود و عموم مردم می توانند درخواست کنند که آنرا دریافت کرده و بخوانند.