راهنمایی مصرف کنندگان

Konsumentvägledning - فارسى

اگر کالائی را خریداری کرده اید و دچار مشکلی شده اید و نمی توانید با فروشنده به توافق برسید، می توانید از یک مشاور امور مصرف کنندگان کمک بگیرید.  در اینجا مشخصات تماس با دست اندرکاران مختلف که در زمینۀ امور مصرف کنندگان مشاورۀ بیطرفانه و رایگان ارائه می کنند را پیدا می کنید. 

راهنمائی مصرف کنندگان

اغلب کمون های سوئد به ساکنان خود مشاوره امور مصرف کنندگان ارائه می کنند. از مشاور امور مصرف کنندگان می توانید اطلاعات و راهنمائی دریافت کنید. شما همچنین می توانید در مسائل مالی شخصی نیز مشاوره دریافت کنید. 

در وبسایت Hallå konsumentمشاور مصرف کنندگان را در کمون خود جستجوکنید

اطلاعات مصرف کننده از طریق سلام مصرف  کننده (Hallå konsument) 

سلام مصرف (Hallå konsument) کننده یک سرویس اطلاعاتی است که راهنمایی مستقلی را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد. راهنما کنندگان به سوالات پاسخ می دهند یا به شما کمک می کنند تا به کارشناسان مقامات دیگر، آژانس های مصرف کننده یا راهنمایی مصرف کننده شهرداری مراجعه کنید.

شما می توانید به سلام مصرف کننده از طریق وب سایت hallakonsument.se یا تلفن، چت یا ایمیل تماس بگیرید.

به سلام وب سایت مصرف کننده  (Hallå konsument)

Ecc سوئد برای تجارت داخل اتحادیه اروپا

Ecc سوئد در هنگام خرید از کشورهای دیگر در داخل اتحادیه اروپا، و همچنین در نروژ، ایسلند و بریتانیای بزرگ. Ecc سوئد راهنمایی رایگان برای خرید ارائه می دهد، یا ارائه کمک در هنگام ایجاد مشکل پس از خرید. هدف این است که مصرف کنندگان قادر به استفاده از تمام مزایای بازار مشترک اروپا شوند.

Ecc سوئد بخشی از تامین مالی کمیسیون اروپا است و شامل شبکه مرکز مصرف کننده اروپا (Ecc-net)  می باشد.

به وب سایت Ecc سوئد.

در برخی از زمینه های تخصصی دوائر امور مصرف کنندگان وجود دارند که مشاوره و راهنمائی ارائه می کنند

اطلاعات و مشاوره در امور بانکی و سرمایه گذاری در وبسایت "

Konsumenternas bank- och finansbyrå" (آژانس حمایت از مصرف کنندگان در 

امور بانکی و سرمایه گذاری)

اطلاعات و مشاوره در امور بیمه در وبسایت "Konsumenternas försäkringsbyrå"

(آژانس حمایت از مصرف کنندگان در امور بیمه)

اطلاعات و مشاوره در امور انرژی در وبسایت Konsumenternas 

energimarknadsbyrå (آژانس حمایت از مصرف کنندگان در امور انرژی)

اطلاعات و مشاوره در امور تلفن و اینترنت در وبسایت "Telekområdgivarna" (مشاوران 

ارتباطات تلفنی)