راهنمایی مصرف کنندگان

Konsumentvägledning - فارسى

اگر کالائی را خریداری کرده اید و دچار مشکلی شده اید و نمی توانید با فروشنده به توافق برسید، می توانید از یک مشاور امور مصرف کنندگان کمک بگیرید.  در اینجا مشخصات تماس با دست اندرکاران مختلف که در زمینۀ امور مصرف کنندگان مشاورۀ بیطرفانه و رایگان ارائه می کنند را پیدا می کنید. 

راهنمائی مصرف کنندگان

اغلب کمون های سوئد به ساکنان خود مشاوره امور مصرف کنندگان ارائه می کنند. از مشاور امور مصرف کنندگان می توانید اطلاعات و راهنمائی دریافت کنید. شما همچنین می توانید در مسائل مالی شخصی نیز مشاوره دریافت کنید. 

در وبسایت Hallå konsumentمشاور مصرف کنندگان را در کمون خود جستجوکنید

 

Hallå konsument آهای مصرف کننده

وبسایت "Hallå konsument" که یک سرویس خدماتی اطلاع رسانی سراسری است ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت هماهنگی آنرا بر عُهده دارد. اگر در مورد عیب و نقص کالا یا خدماتی که خریداری کرده اید، شرایط انعقاد قرارداد، شکایت از کالا یا خدمات خریداری شده، مصرف به شیوۀ پایدار، سوالی دارید، می توانید به  "Hallå konsument" رجوع کنید.  

در وبسایت "hallakonsument.se" اطلاعات مفید و راهنمائی های عملی/ اجرائی وجود دارد. به ما می توانید تلفن کنید، برای ما ایمیل بفرستید یا با ما چت کنید. ما مستقیماً به شما پاسخ می دهیم یا به شما کمک می کنیم که با کارشناسان سایر ادارات دولتی، دوائر امور مصرف کنندگان یا واحد حمایت از مصرف کنندگان کمون تماس برقرار کنید.    

اطلاعات و راهنمائی و مشاوره برای مصرف کنندگان در وبسایت "Hallå konsument" 

اگر از کشورهای اتحادیه اروپا خرید کرده اید

اگر از کشورهای اتحادیه اروپا، نروژ و ایسلند خرید کرده اید، واحد "Konsument Europa" به شما اطلاعات و راهنمائی ارائه می کند.

واحد "Konsument Europa " یک واحد مستقل در ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان است که بخشی از سرمایه گذاری آن توسط "کمیسیون اروپا" انجام می شود و جزء شبکۀ " European Consumer Centre" (مرکز مصرف کنندگان اروپا) می باشد.  

اطلاعات و راهنمائی و مشاوره برای مصرف کنندگان در وبسایت "Konsument Europa"

 

در برخی از زمینه های تخصصی دوائر امور مصرف کنندگان وجود دارند که مشاوره و راهنمائی ارائه می کنند

اطلاعات و مشاوره در امور بانکی و سرمایه گذاری در وبسایت "

Konsumenternas bank- och finansbyrå" (آژانس حمایت از مصرف کنندگان در 

امور بانکی و سرمایه گذاری)

اطلاعات و مشاوره در امور بیمه در وبسایت "Konsumenternas försäkringsbyrå"

(آژانس حمایت از مصرف کنندگان در امور بیمه)

اطلاعات و مشاوره در امور انرژی در وبسایت Konsumenternas 

energimarknadsbyrå (آژانس حمایت از مصرف کنندگان در امور انرژی)

اطلاعات و مشاوره در امور تلفن و اینترنت در وبسایت "Telekområdgivarna" (مشاوران 

ارتباطات تلفنی)