ایمنی تولیدات

Säkra varor och tjänster - فارسى

کالاها و خدمات بایستی برای مصرف کننده دارای ایمنی باشند و نبایستی باعث بروز صدمات شوند. از اینرو قانون ایمنی تولیدات وضع شده است که از جمله می گوید اگر شرکتها کالا یا خدمات خطرناکی را فروخته اند بایستی مراتب را به ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان اطلاع دهند. 

اگر مصرف کنندگان عادی نیز با کالاها یا خدمات خطرناک سروکار پیدا کنند نیز می توانند به ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان گزارش دهند. اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی گزارش در این لینک وجود دارد: اینطوری گزارش کنید

وقتی اسباب بازی می خرید دنبال علامت (CE) بگردید

اگر کالائی دارای علامت (CE) باشد یعنی اینکه تولید کننده تعهد می کند که کالا واجد شرایط جاری مندرج در بخشنامۀ ایمنی برای آن کالای بخصوص است. مفهوم این امر آنست که آن کالا توسط یک اداره یا مرجع بازرسی دیگری کنترل شده است. 

فقط برخی از انواع کالاها بایستی دارای علامت (CE) باشند، مثلاً اسباب بازیها و تجهیزات ایمنی فردی، مانند کلاههای ایمنی. 

قطعات و اجزای کوچک ممکن است برای کودکان خردسال خطرناک باشند

اجزاء و قطعات کوچک مثلاً قطعات جداشدنی اسباب بازیها، می توانند برای کودکان خردسال خطرناک باشند. اگر قطعۀ کوچکی وارد گلو/ حلق یک کودک خردسال شود احتمال دارد کودک دچار خفگی شود. شما به کمک یک "سیلندر تست" می توانید مشخص کنید که آیا یک شیئی برای فرنزد شما خطرناک است یا نه. 

اگر مایل هستید در مورد ایمنی تولیدات اطلاعات بیشتری دریافت کنید با راهنمای مصرف کنندگان در کمون خود تماس بگیرید. راهنمای مصرف کنندگان می داند که شما از کجا می توانید " سیلندر تست" را تهیه کنید. 

در وبسایت "Hallå konsument"مشاور مصرف کنندگان را در کمون خود جستجوکنید