تماس

Kontakt - فارسى

ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان/ نمایندۀ مصرف کنندگان (KO)

آدرس: Tage Erlandergatan 8A, Karlstad

آدرس پستی: Box 48, 651 02 Karlstad

تلفن: 00 33 42-771(0) 46+

فاکس: 95 41 19-54(0) 46+

ایمیل: konsumentverket@konsumentverket.se 

 ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان یک ادارۀ دولتی است، یعنی هرگونه اوراق و برگه هایی که به ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان (KO) ارسال کنید سند و مدرک علنی تلقی می شود و عموم مردم می توانند درخواست کنند که آنرا دریافت کرده و بخوانند. 

راهنمایی مستقل از طریق سلام مصرف کننده (Hallå konsument) و Ecc سوئد.

سلام مصرف کننده (Hallå konsument) یک سرویس اطلاعاتی است که به راهنمایی مستقل را به طور مستقیم به مصرف کنندگان ارائه می دهد. سلام مصرف کننده با چندین مقام اداری، چهار دفتر مصرف کننده و راهنمایی مصرف کننده شهرداری همکاری می کند.

به hallåkonsument.se

Ecc سوئد مشاوره رایگان می دهد به کسانی که یک کالا یا سرویس را از یک کشور داخل اتحادیه اروپا و نروژ، ایسلند و بریتانیای بزرگ خریده اند.

eccsverige.seبه