تماس

Kontakt - فارسى

ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان/ نمایندۀ مصرف کنندگان (KO)

آدرس: Tage Erlandergatan 8A, Karlstad

آدرس پستی: Box 48, 651 02 Karlstad

تلفن: 00 33 42-771(0) 46+

فاکس: 95 41 19-54(0) 46+

ایمیل: konsumentverket@konsumentverket.se 

 ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان یک ادارۀ دولتی است، یعنی هرگونه اوراق و برگه هایی که به ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان (KO) ارسال کنید سند و مدرک علنی تلقی می شود و عموم مردم می توانند درخواست کنند که آنرا دریافت کرده و بخوانند. 

Hallå konsument (آهای مصرف کننده)

وبسایت "Hallå konsument" که یک سرویس خدماتی اطلاع رسانی سراسری است ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت هماهنگی آنرا بر عُهده دارد. اگر در مورد عیب و نقص کالا یا خدماتی که خریداری کرده اید، شرایط انعقاد قرارداد، شکایت از کالا یا خدمات خریداری شده، مصرف به شیوۀ پایدار، سوالی دارید، می توانید به  "Hallå konsument" رجوع کنید. 

اطلاعات و راهنمائی و مشاوره برای مصرف کنندگان در وبسایت "Hallå konsument"

واحد "Konsument Europa"

اگر از کشورهای اتحادیه اروپا، نروژ و ایسلند خرید کرده اید، واحد "Konsument Europa " به شما اطلاعات و راهنمائی ارائه

می کند. 

 اطلاعات و راهنمائی و مشاوره برای مصرف کنندگان در وبسایت "Konsument Europa"