Konsumenterna och miljön 2018

Konsumenterna och miljön 2018 beskriver hur konsumtionen på olika marknader påverkar miljön och var konsumenter uppfattar det som enklast och svårast att göra val med miljöhänsyn. Vår förhoppning är att rapporten kan användas som inspiration till åtgärder som syftar till att begränsa konsumtionens miljöpåverkan, samt för prioritering och uppföljning av sådana åtgärder.


Hushållen står för två tredjedelar av den totala konsumtionsbaserade klimatpåverkan i Sverige. Med andra ord har det stor betydelse hur vi som konsumenter köper, använder och kasserar.

Delar man in hushållens konsumtion i övergripande kategorier står livsmedel, transporter och boende för drygt 80 procent av de klimatpåverkande utsläppen.

Mer detaljerat bidrar följande fem konsumentmarknader mest till klimatpåverkan:

  1. Fordonsbränsle
  2. Kött
  3. Mejeriprodukter
  4. Bröd och andra spannmålsprodukter
  5. Restaurang, kafé och bar

Mat ger stor miljöpåverkan trots möjlighet till miljöval

På flera av de marknader som har stor miljöpåverkan upplever också konsumenterna att de har sämre möjligheter att göra val med miljöhänsyn. Fordonsbränsle är en sådan marknad. När det gäller mat tycker konsumenterna att det är lättare att hitta miljömässiga alternativ, men livsmedelskonsumtionen bidrar ändå till en stor miljöpåverkan. Förklaringar till det kan vara att konsumenterna trots relativt goda möjligheter ändå inte gör miljöval särskilt ofta, att de miljöval som finns i utbudet inte är tillräckliga för att på allvar komma åt alla miljöproblem, och att konsumtionen av livsmedel är så stor.

Flygresor svårast att välja med miljöhänsyn

Vi mäter fem indikatorer för att se hur konsumenterna upplever sina möjligheter: utbud, pris, sociala normer, tillgång till information, samt slutligen enkelhet som fungerar lite som ett samlingsmått. Att handla vitvaror tycks vara enkelt och rankas högst. Att handla mat med miljöhänsyn tycks också vara ganska bekymmersfritt. Här listar vi de fem marknader där konsumenter tycker att det är svårast:

  1. Flyg
  2. Paket- och charterresor
  3. Semesterboende (hotell och liknande)
  4. Hantverkare
  5. Kläder och skor

Pris upplevs som största hindret

Priset är en avgörande faktor när det handlar om att konsumera med miljöhänsyn. Vid köp av bil är prisaspekten avsevärt mer problematisk än de övriga indikatorerna.

De miljöanpassade konsumtionsvalen upplevs ofta vara förenade med sämre utbud. Det kan också vara svårt att få vägledning av information kring produktens miljöpåverkan. Ofta är det inte särskilt lätt att välja med miljöhänsyn som konsument.

Kvinnor ser fler möjligheter

Den konsumentgrupp som tycker att det är allra svårast att konsumera med miljöhänsyn är medelålders män 35–64 år medan kvinnor mellan 65–75 år ser bäst möjligheter. De med lågt miljöintresse upplever betydligt sämre möjligheter än de som har ett intresse för konsumtionens miljöpåverkan.

Det finns stora skillnader mellan kvinnor och män i inställning till miljö. Hela 25 procent fler kvinnor anser att det är viktigt hur deras konsumtion påverkar miljön. Kvinnor har bättre kunskap om miljöalternativ och använder oftare miljömärkningar och annan information för att göra sina val.

Årets djupdykningar: Paket- och charterresor samt skor

I år belyser vi två marknader lite extra: paket- och charterresor och skor. På båda dessa marknader finns en betydande miljöpåverkan från konsumtionen men den uppstår endast i liten utsträckning inom Sveriges gränser. De karaktäriseras också av att det är svårt för konsumenterna att göra val med miljöhänsyn. Utbudet och informationen om sådana alternativ är väldigt begränsade.

Ytterligare en aspekt som förenar de båda marknaderna är att det är svårt för beslutsfattare i Sverige att införa styrmedel som på allvar kommer åt den miljöpåverkan som uppstår. En viktig faktor för detta är att miljöpåverkan i så hög utsträckning uppstår utanför Sverige, och att det därför blir fråga om lösningar på ett internationellt plan.

Det finns även aspekter som skiljer de båda marknaderna åt, till exempel att det för skor finns en tydlig koppling till miljöpåverkan när de blir avfall i samband med att konsumenter kasserar dem.

Konsumenterna och miljön 2018

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

Den privata konsumtionen har stor påverkan på miljön. Konsumentverket bevakar därför konsumenternas möjligheter att agera på ett hållbart sätt. Arbetet presenteras i rapporten Konsumenterna och miljön.

Underlag till Konsumenterna och miljön 2018

Bakgrundsinformation och resultat från Konsumentverkets så kallade konsumentmarknadsundersökning (KMU)

Data över konsumtionsbaserade miljöpåverkande utsläpp till luft samt konsumtion i ekonomiska termer (SCB)

Senast granskad 7 december 2020