Konsumenterna och miljön 2020

Konsumenterna och miljön 2020 beskriver konsumenters möjligheter att göra val med miljöhänsyn. Vår förhoppning är att rapporten kan användas som inspiration till åtgärder som syftar till att begränsa konsumtionens miljöpåverkan, samt för prioritering och uppföljning av sådana åtgärder.

Konsumtionens miljöpåverkan 

Påverkan på klimatet från de svenska hushållens konsumtion har minskat med 21 procent per person under perioden 2008–2017. Trots detta är det fortsatt en stor utmaning att nå målen på klimatområdet. Dessutom påverkar konsumtionen inte bara klimatet utan har även andra negativa konsekvenser för miljön.  

Flygresor fortsatt svårast att välja med miljöhänsyn 

Vi mäter fem indikatorer för att se hur konsumenterna upplever sina möjligheter att välja med miljöhänsyn: utbud, pris, sociala normer, tillgång till information, samt slutligen enkelhet som fungerar lite som ett samlingsmått. Vid köp av vitvaror tycks konsumenterna ha förhållandevis goda möjligheter. Den marknaden rankas högst. Att handla mat med miljöhänsyn verkar också vara ganska bekymmersfritt. Men på andra marknader är det svårare. Här listar vi de fem marknader där konsumenter i vår senaste undersökning tycker att det är svårast: 

  • Flyg 
  • Paket- och charterresor 
  • Begagnad bil 
  • Fordonsbränsle 
  • Böcker och tidningar 

Såväl flyg som paket- och charterresorna rankades som svårast även vid vår förra undersökning. 

Miljöintresset har ökat – är vanligast hos kvinnor  

De skillnader vi tidigare uppmätt mellan kvinnor och män i deras inställning till miljö består. När vi frågar om det är viktigt att veta hur den egna konsumtionen påverkar miljön instämmer 54 procent av kvinnorna och 45 procent av männen. För både män och kvinnor har miljöintresset stigit sedan 2017, då var siffrorna 50 procent för kvinnorna och 40 procent för männen. 

Årets djupdykningar: Normer och kött 

I årets rapport har vi också två fördjupningsavsnitt – ett om normer och ett om kött. Båda är referat från tidigare publicerade konsultstudier. I Konsumenterna och miljön  kommenterar studiernas resultat. Bland annat drar vi slutsatsen att normer kan fungera som en drivkraft för en förändring till en miljömässigt mer hållbar konsumtion, men att nu rådande normer huvudsakligen motverkar en miljömässigt mer hållbar konsumtion. När det gäller köttkonsumtionen kommenterar vi att den behöver minska, och att det kött vi äter behöver produceras med mindre miljöpåverkan än idag.  

Hinder för miljöval – av olika slag och på olika marknader 

Den samlade bilden av rapportens olika underlag visar på omfattande hinder för konsumenter att göra val som leder till en miljömässigt mer hållbar konsumtion. I de underlag som använts för denna rapport lyfts följande kategorier av hinder fram: utbud, pris, information, konsumtionskultur/normer, kunskap och vanor. 

För att lösa miljöproblemen behöver alla aktörer i samhället medverka. 

Rapport 2020:2 Konsumenterna och miljön

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

I Konsumenterna och miljön 2020 jämförs 28 olika marknader utifrån hur konsumenterna själva ser på sina möjligheter att göra val med miljöhänsyn.

 

Underlag till Konsumenterna och miljön 2020 

Bakgrundsinformation och resultat från Konsumentverkets så kallade konsumentmarknadsundersökning (KMU) 

KMU-data, rapport 2020:2

XLSX 228 KB. Öppnas i nytt fönster

Hämta och studera all data som ligger till grund för rapporten Konsumenterna och miljön 2020.

Senast granskad 16 augusti 2021