Kartläggningens delar

Utgångspunkten för Konsumentrapporten är att ringa in marknader med olika former av konsumentproblem.

För att ge en bild av konsumenters förutsättningar på olika marknader har Konsumentverket utvecklat ett mätinstrument som vi kallar konsumentmark­nadsindex, KMI. Med KMI kan vi jämföra markna­der av olika karaktär och hitta de marknader som konsumenterna upplever fungerar sämre. Vi använ­der två index: konsumentmarknadsindex inför köp (KMI-IK) och efter köp (KMI-EK).

Data till de två indexen samlas in årligen genom konsumentmarknadsundersökningen, KMU. I undersökningen svarar omkring 8 000 konsumenter på frå­gor om hur de upplever förutsättningarna på 45 olika marknader. Ge­nom att ställa frågor till konsumenter som nyligen gjort ett köp på en marknad mäter vi olika aspekter av köpprocessen.

Konsumentmarknadsindex inför köp

Konsumentmarknadsindex inför köp (KMI-IK) om­fattar fyra faktorer: transparens, tillit, valmöjligheter och agerande. Konsumenterna har svarat på frågor om olika aspekter av de fyra faktorerna.

KMI-IK

Transparens

 • Förståelse
 • Oberoende information
 • Produktjämförelser
 • Komplexitet

Valmöjligheter

 • Konkurrens
 • Utbud

Tillit

 • Tillit till försäljare

Agerande

 • Informationsnivå

Konsumentmarknadsindex efter köp

Konsumentmarknadsindex efter köp (KMI-EK) mäter viktiga förutsättningar efter ett köp och består av fyra aspekter.

KMI-EK

 • Klagomålsbenägenhet
 • Trygghet i kontakt med säljare
 • Informationsnivå om rättigheter
 • Förväntningar
Senast granskad 28 mars 2019