Uppsatstävling för studenter

Som student vid högskola eller universitet kan du delta i en uppsatstävling som Konsumentverket och myndighetens vetenskapliga råd nu bjuder in till för tredje året i rad. De tre bästa uppsatserna får dela på 50 000 kronor.

Uppsatserna ska handla om konsumtion och vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken. I uppsatstävlingen för 2018 ser vi gärna bidrag som belyser

 • mäns och kvinnors olika förutsättningar som konsumenter,
 • vilka konsekvenser användning av individdata på internet får för konsumenterna, exempelvis i form av nya former av marknadsföring
 • olika aspekter av miljömässigt hållbar konsumtion ur individ- eller samhällsperspektiv.

Fler uppsatstips hittar du här

Hur gör jag för att delta i 2018 års tävling?

Personer som är, eller som under 2017 – 2018 har varit, anställda vid Konsumentverket får ej deltaga.

För att delta i tävlingen ska din uppsats:

 • vara examinerad och betygsatt vid ett svenskt lärosäte mellan den 1 augusti 2017 och den 15 augusti 2018
 • vara på kandidat-, magister- eller masternivå
 • vara skriven på svenska, norska, danska eller engelska
 • innehålla en sammanfattning på högst tre sidor
 • kompletteras med vidimerat intyg över dina akademiska studier och att uppsatsen är godkänd och betygsatt (vanligen genom studieregistret Ladok)

Uppsats, betyg och övriga intyg ska vara Konsumentverket tillhanda senast den 30 augusti. Allt skickas elektroniskt till konsumentverket@konsumentverket.se. Skriv ”Uppsatstävling” och ditt/dina efternamn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Du får en bekräftelse på att vi fått din uppsats och du blir underrättad om du går vidare i urvalsprocessen.

Hur bedöms uppsatserna?

I ett första steg görs en kvalitets- och relevansbedömning inom Konsumentverket. De uppsatser som kvarstår överlämnas till myndighetens vetenskapliga råd för att bedömas utifrån flera kriterier:

 • problemformulering  
 • forskningsanknytning och teoretisk grund
 • trovärdighet i metod och genomförande
 • kvalitet i analys och slutsatser
 • originalitet, nytänkande och bidrag till kunskapsutveckling
 • språklig utformning och formalia. 

Hur utses vinnarna?

Konsumentverkets vetenskapliga råd fattar under hösten 2018 beslut om vilka uppsatser de anser är bäst och rekommenderar hur prissumman ska fördelas mellan vinnarna. Konsumentverkets generaldirektör fattar därefter ett slutgiltigt beslut. Konsumentverket publicerar därefter uppsatserna på sin webbplats.

Vinnarna förutsätts medverka personligen vid ett seminarium tisdagen den 13:e november på Konsumentverket för prisutdelning och presentation. Medverkan vid detta seminarium är ett villkor för att vinnare ska erhålla tilldelad prissumma. Konsumentverket bjuder på resa inom Sverige och upp till  

Vinnare i uppsatstävlingen 2017

Vinnare i uppsatstävlingen 2016

Frågor om uppsatstävlingen?

Agne Sandberg
Telefon 054 – 19 40 17
agne.sandberg@konsumentverket.se

Senast granskad 13 februari 2018