Organisationsstöd

Organisationsstödet är ett generellt kapacitetsstärkande stöd som ska täcka grundläggande administrativa kostnader för konsumentorganisationer i Sverige. Stödet ska göra det möjligt att bedriva verksamheter som tar tillvara konsumenters intressen.

Krav för att få organisationsstöd

  • organisationen ska vara rikstäckande
  • ha som huvudsyfte att ta tillvara konsumenters intresse
  • ha bedrivit sådan verksamhet i minst två år
  • ha minst 1 000 betalande medlemmar.

För samarbetsorgan gäller att de betalande medlemsorganisationerna sammanlagt ska ha 1 000 betalande medlemmar.

Organisationsstöd beviljas inte till organisationer som får organisationsstöd från annan statlig myndighet.

Granskning och bedömning

För att bedöma om en organisation ska beviljas organisationsstöd granskar vi bland annat syftesparagrafen i organisationens stadgar och den verksamhet organisationen bedriver. Där måste det framgå att organisationen har konsumenter som huvudmålgrupp och att verksamheten huvudsakligen är konsumentinriktad.

De organisationer som beviljas stöd får alla samma belopp. I år var summan 200 000 kronor per organisation.

Organisationer som fått organisationsstöd tidigare år

Beviljade organisationsstöd tidigare år

Senast granskad 9 februari 2018