Organisationsbidrag

Organisationsbidraget är ett generellt kapacitetsstärkande bidrag som ska täcka grundläggande administrativa kostnader för konsumentorganisationer i Sverige. Bidraget ska göra det möjligt att bedriva verksamheter som huvudsakligen tar tillvara konsumenters intressen.

Krav för att få organisationsbidrag

  • organisationen ska vara rikstäckande
  • ha som huvudsyfte att ta tillvara konsumenters intresse
  • ha bedrivit sådan verksamhet i minst två år
  • ha minst 1 000 betalande medlemmar.

För samarbetsorgan gäller att de betalande medlemsorganisationerna sammanlagt ska ha 1 000 betalande medlemmar.

Organisationsbidrag beviljas inte till organisationer som får organisationsbidrag från annan statlig myndighet.

Granskning och bedömning

För att bedöma om en organisation ska beviljas organisationsbidrag granskar vi bland annat syftesparagrafen i organisationens stadgar och den verksamhet organisationen bedriver. Där måste det framgå att organisationen har konsumenter som huvudmålgrupp och att verksamheten huvudsakligen är konsumentinriktad.

De organisationer som beviljas bidrag får alla samma belopp. I år var summan 200 000 kronor per organisation.

Organisationer som fått organisationsbidrag tidigare år

Beviljade organisationsbidrag tidigare år

Senast granskad 25 januari 2019