Redovisa bidrag

Om din organisation fått ekonomiskt bidrag från Konsumentverket måste ni redovisa hur bidraget har använts.

Redovisningen av bidraget ska innehålla:

  • Konsumentverkets ifyllda redovisningsformulär, undertecknat av firmatecknare
  • Verksamhetsberättelse
  • Undertecknat årsmötesprotokoll
  • Årsbokslut undertecknat av styrelsen
  • Undertecknad revisionsberättelse

Konsumentverket ska ha fått slutredovisningen från din organisation senast den 31 mars året efter bidragsåret. Om 31 mars infaller på en helgdag ska redovisningen inkomma senast nästkommande vardag. Du får information om slutredovisningen till din organisation i god tid före redovisningsdatumet.

Granskning av slutredovisning

Konsumentverket går igenom alla slutredovisningar. Om redovisningen inte är komplett skickar vi en begäran om komplettering till organisationens kontaktperson.

Årsmöte senare än 31 mars

Om din organisation har årsmöte senare än 31 mars ska årsmötesprotokoll och andra dokument som har koppling till årsmötet skickas in så snart som möjligt, dock senast en månad efter årsmötet.

Beslut om godkänd slutredovisning

När slutredovisningen är godkänd skickar Konsumentverket ut ett beslut. I de fall där det finns tveksamheter om den genomförda verksamheten kontaktar vi organisationen för att få ett förtydligande.

Betala tillbaka

Pengar som din organisation inte har utnyttjat under bidragsåret får inte sparas, utan ska betalas tillbaka till Konsumentverket. Om pengarna inte har använts till det ändamål det beviljades för, kan Konsumentverket besluta att bidraget, helt eller delvis, ska betalas tillbaka. Återbetalning kan också bli aktuellt om redovisningen är ofullständig eller om villkor i beslutet inte har följts.

Pengarna ska sättas in på Konsumentverkets bankgironummer 5050-2863. Märk inbetalningen med det diarienummer som er organisation har fått från oss.

Senast granskad 9 februari 2018