Så behandlas din ansökan

Här kan du läsa om hur det går till från det att Konsumentverket får din ansökan om ekonomiskt bidrag till hur du får vårt beslut.

När ansökan har kommit in till oss registreras den och får ett ärendenummer. En bekräftelse på att ansökan kommit in skickas till den kontaktperson som organisationen angett i ansökan. Om en ansökan kommer in för sent fattar vi beslut om att ansökan ska avvisas. Beslutet om avvisning skickas till kontaktpersonen inom två veckor efter sista ansökningsdag.

Komplettering av ansökan

Om en ansökan behöver kompletteras skickar vi en begäran om komplettering till organisationens kontaktperson. I begäran framgår det vad som ska kompletteras och när uppgifterna måste ha kommit in till oss för att ansökan ska kunna prövas. Normalt sett har organisationen två veckor på sig att komplettera ansökan. Om kompletteringarna uteblir eller kommer in för sent kan ansökan bli avvisad.

Bedömning och beredning

Våra handläggare granskar alla i tid inkomna ansökningar. Vid behov kontaktar vi organisationen med kompletterande frågor men vi utgår i huvudsak från det som står i ansökan.

Tänk på att skriva tillräckligt mycket för att ge en bra beskrivning av vad ni söker bidrag för men samtidigt hålla texten kort, koncist och relevant.

Beslut och utbetalning av bidrag

Konsumentverkets generaldirektör fattar beslut om vilka organisationer och verksamheter som beviljas bidrag samt hur mycket de ska få. Besluten tas i början av januari och skickas till kontaktpersonen inom några dagar. Organisationsbidraget betalas ut i nära anslutning till beslutet. För verksamhetsbidraget kan beslutet vara förenat med ett krav på att skicka in en omarbetad plan. Först när den omarbetade planen godkänts, betalas verksamhetsbidraget ut. Vårt beslut om verksamhetsbidrag kan inte överklagas.

Kommunikation med kontaktperson

Under handläggningstiden kommer vi att skicka meddelanden som berör din organisations ansökan via e-post till utsedd kontaktperson. All vidare kommunikation kommer också att ske den vägen.

Senast granskad 25 januari 2019