Verksamhetsstöd

Organisationer som arbetar helt eller delvis med konsumentfrågor kan få verksamhetsstöd.

Krav för att få verksamhetsstöd

För att organisationer ska få verksamhetsstöd krävs att organisationens ordinarie verksamhet är till nytta för konsumenten. Stöd kan även ges om man vill utveckla sin ordinarie konsumentverksamhet. Med ordinarie menar vi att verksamheten ska ligga i linje med er organisations ändamål och verksamhetsidé samt att den finns beskriven i er organisations verksamhetsberättelse eller liknande. Verksamheten ska ha bedrivits under minst ett år och syfta till att stärka konsumenters makt och möjlighet att göra aktiva val. En sådan verksamhet bedriver man genom en eller flera av följande tillvägagångssätt/metoder:

Medverkan i nationella och/eller internationella politiska beslutsprocesser. Rådgivning/konsumentupplysning – juridisk eller annan till enskild medlem/allmänhet. Opinionsbildning, kurs- och seminarieverksamhet samt allmän kunskaps- och informationsspridning. Kunskapsutveckling.

Den sökande organisationen ska använda sig av Konsumentverkets mall för verksamhetsplan som en del av sin ansökan.

Mallen Verksamhetsplan för verksamhetsstöd 2019

Mer om de praktiska kraven för ansökan om verksamhetsstöd

Mer om vad som menas med konsumentinriktad verksamhet

Granskning och bedömning av verksamhetsstöd

Vi vill ha en spridning av verksamhetsstödet mellan olika verksamhetsområden. Det är också viktigt att verksamheten visar på nyttan för konsumenterna och speglar ett konsumentintresse. Vi tittar också på vilket resultat som organisationen presterat vid tidigare redovisningar, om organisationen fått bidrag tidigare år, samt att verksamheten har tydliga mål och metoder.

Verksamhetsstödets storlek

I ansökan anger du vilket belopp din organisation vill söka stöd för. Det stöd som beviljas baseras på hur omfattande verksamheten är, tidigare beviljat belopp samt hur pass väl den uppfyller kraven ovan.

Verksamhetsstöd beviljas inte till:

  • ansökan från en organisations lokalavdelning
  • mer än en ansökan per organisation
  • organisationer som bildats mindre än ett år före ansökan
  • verksamhet som inte har konsumentinriktning.

Organisationer som fått verksamhetsstöd tidigare år

Beviljade verksamhetsstöd tidigare år

Senast granskad 9 februari 2018