Säkra varor och tjänster

Vårt arbete med produktsäkerhet är indelat i fyra områden; personlig skyddsutrustning för privat bruk, leksaker, tjänsters säkerhet och generella produkter.

Marknadskontroller utförs på alla fyra områden och arbetet är både tematiskt, reaktivt och proaktivt. Det tematiska arbetet innebär oftast marknadskontrollprojekt. Vi arbetar för att produkter på marknaden ska uppfylla gällande säkerhetskrav och att företagarna lever upp till de krav som ställs på dem. Anmälningar som kommer in till oss ger en fingervisning om vilka områden som bör prioriteras för marknadskontroll.

Gällande krav

För att få tillhandahålla varor och tjänster på marknaden måste de uppfylla gällande krav. Dessa krav formuleras på EU-nivå i direktiv och förordningar och på nationell nivå som lagar, förordningar och föreskrifter. Dessa krav är bindande och det är företagarnas ansvar att veta vilka krav som gäller. För att underlätta för tillverkare och andra aktörer hur man kan uppfylla gällande krav tar man fram standarder.

Standarder

Vi, näringslivet och andra aktörer arbetar med att ta fram standarder som företagare kan använda för att uppfylla gällande krav. Det innebär att företagare ska konstruera produkter efter den standard som tas fram. Standarden används också vid kontroller och beskriver hur produkten ska provas för att det inte ska vara någon skillnad på hur provningen genomförs oavsett vilket laboratorium det sker i.

Proaktivt och förebyggande arbete

Vi arbetar proaktivt och förebyggande genom att informera branschen om regler och risker. På så sätt kan farliga produkter och osäkra tjänster försvinna från marknaden.

Anmäl varor och tjänster som inte är säkra

Anmäl varor och tjänster som inte är säkra till oss

Fördjupad information om varor och tjänsters säkerhet

Fördjupad information om varor och tjänsters säkerhet finns på Hallå konsument för dig som är konsument. Är du företagare finns information om vilka lagar och regler som gäller på våra företagssidor.

Om varor och tjänsters säkerhet på Hallå konsuments webbplats

Om varor och tjänsters säkerhet på våra företagssidor

Senast granskad 24 november 2016