Säkra produkter

Produktsäkerhetslagen ska säkerställa att människor inte skadas av varor och tjänster. Lagen genomför EU:s direktiv om allmän produktsäkerhet.

Lagen är tillämplig på att konsumentvaror och tjänster som inte omfattas av någon speciallag. Enligt lagen ska alla varor och tjänster som företagare erbjuder konsumenter vara säkra. Det innebär bl.a. att varor ska vara säkra under hela sin livslängd och ge en betryggande skyddsnivå för konsumenten.

Standarder och vägledningar

Produktsäkerhetslagens portalparagraf 7 § innehåller ett allmänt säkerhetskrav som innebär att varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra.

För att precisera lagens säkerhetskrav tar EU fram säkerhetsstandarder för att underlätta för företag att konstruera säkra varor. Dessa standarder är ett viktigt hjälpmedel även för oss på Konsumentverket i våra marknadskontroller. Det finns inte standarder för alla varor, men tillverkare och de som importerar en vara till EU är alltid skyldiga att innan de släpper ut en vara på marknaden göra egna riskbedömningar oavsett om det finns en standard eller inte.

Konsumentverket deltar i arbetet med att ta fram standarder för bland annat lekredskap, barnvagnar och andra barnprodukter. När standarder saknas kan vi ta fram branschöverenskommelser eller vägledningar i samarbete med näringslivet.

EU-arbete med produktsäkerhet

Konsumentverket ingår tillsammans med europeiska systermyndigheter i olika arbetsgrupper som biträder EU-kommissionen i arbetet med allmän produktsäkerhet. Olika aktörer träffas och diskuterar hur man tillämpar och tolkar EU:s produktsäkerhetsdirektiv. 

Läs mer om dessa arbetsgrupper på EU-kommissionens webbplats

Produktsäkerhetslagen på riksdagens webbplats

Rapex varnar om produkter med säkerhetsbrister

Rapex är EU:s informations- och varningssystem för att informera om produkter med allvarliga säkerhetsbrister. Varje vecka sammanställer EU-kommissionen en rapport med de senaste varningarna. Konsumentverket är svensk kontaktpunkt för Rapex och samarbetar med andra svenska och europeiska marknadskontrollmyndigheter.

Mer information finns på Marknadskontrollrådets webbplats

Den information som myndigheterna får från Rapex bearbetas och vi kontrollerar om de rapporterade produkterna finns på den svenska marknaden. Detta leder ibland till att svenska företag blir kontaktade om de tillhandahåller produkter som finns i Rapex veckorapport.

Ta del av Rapex veckorapporter

Samlade årsrapporter från Rapex

Anmäl varor och tjänster som inte är säkra

Varor och tjänster som inte är säkra kan anmälas till oss.

Gör en anmälan

Fördjupad information om varors säkerhet

Fördjupad information om varors säkerhet finns på Hallå konsument för dig som är konsument. Är du företagare finns information om vilka lagar och regler som gäller på våra företagssidor.

Om varor och tjänsters säkerhet på Hallå konsuments webbplats

Om varor och tjänsters säkerhet på våra företagssidor

Senast granskad 5 mars 2018