Så styrs vi

Konsumentverkets verksamhet regleras i ett antal lagar och förordningar som beslutas av riksdagen eller regeringen. I dessa beskrivs våra uppgifter och myndighetens ansvar.

Konsumentverkets styrs också av regeringens årliga regleringsbrev som anger vissa uppdrag, krav på rapportering och hur verksamheten ska finansieras. Konsumentverkets ledning beslutar sedan  om mål och en plan med resurser för genomförande av verksamheten. I tillägg finns också flera råd som på olika sätt påverkar vår verksamhet.

Insynsrådet

Generaldirektören styr Konsumentverket och ansvarar för verksamheten inför regeringen. Som stöd finns Insynsrådet, som utses av regeringen och som har till uppgift att öva insyn och ge råd till myndighetschefen.

Vetenskapliga rådet

Konsumentverkets vetenskapliga råd bidrar med kunskap och forskningsrön inom det konsumentpolitiska området och ger vägledning för Konsumentverkets strategiska verksamhetsutveckling. Rådet är också en viktig kommunikationskanal till universitets- och högskolevärlden.

Rådet för funktionshinderfrågor

Konsumentverkets funktionshinderråd har till uppgift att bidra med kunskap om, och ge synpunkter på hur vi kan integrera funktionshinderfrågorna i vår verksamhet och hur vi utifrån detta kan stödja och driva på övriga berörda parter.

Samordningsråd för Hallå Konsument

Rådet fungerar samordnande och deltagande ledamöter kommer från främst andra svenska myndigheter.

Rådgivande organ – Forum för miljösmart konsumtion

Det rådgivande organet till Forum för miljösmart konsumtion har till uppgift att stödja forumets sekretariat i arbetet med att sammanföra olika samhällsaktörer och att stimulera till kunskaps- och erfarenhetsutbyten och samarbeten.

Förordningar

Myndighetsförordning (2007:515) på riksdagens webbplats

Förordning (SFS 2009:607) med instruktion för Konsumentverket på riksdagens webbplats

Förordning (2015:122) om ändring i förordningen (2009:607) på Svensk författningssamlings webbplats)

Regleringsbrev

Regleringsbrev för Konsumentverket 2019 på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Regeringsbeslut: Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Konsumentverket

Senast granskad 11 januari 2019