Samverkan

Kollegor möts

Konsumentverket har en rådgivande expertroll i kontakten med flera svenska myndigheter och instanser. Vi försöker föra in konsumentaspekter i deras verksamhet för att fler ska verka för att Sveriges konsumenter är medvetna och säkra.

Näringslivet

I vårt arbete med att sluta branschöverenskommelser har vi täta kontakter med näringslivet och olika branschorganisationer. En stor del av arbetet är förebyggande och handlar om hur marknadsföring och avtalsvillkor ska utformas. Konsumentverket utfärdar också föreskrifter, riktlinjer och vägledningar för företagen. Vårt mål är att arbeta ännu mer proaktivt och att samverka mer med företag och näringslivsorganisationer för att göra kontakterna mellan konsumenter och företag ännu smidigare.

Andra myndigheter

Vi samarbetar med över 40 olika myndigheter genom projekt, i form av utbildningar eller löpande för att effektivisera arbeten kring gemensamma verksamhetsområden. Därutöver deltar vi i ett 30-tal nätverk och samordningsgrupper där flera myndigheter ingår.

Rådgivningsbyråerna

Det finns fyra konsumentbyråer som ger opartisk och kostnadsfri information och råd före och efter köp. Konsumentverket är representerat i samtliga styrelser.

Internationellt

Internationellt ligger fokus på EU-samarbetet men vi deltar också i andra forum för konsumentfrågor både nordiskt och globalt.

EU och internationellt samarbete

Hallå konsument

Upplysningstjänsten Hallå konsument, där alla kan få personlig vägledning i konsumentfrågor, är ett stort samverkansprojekt. Konsumentverket samordnar arbetet där tolv myndigheter är utpekade som informationsansvariga.

Utöver Konsumentverket deltar Allmänna reklamationsnämnden, Boverket, Datainspektionen, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kemikalieinspektionen, Kronofogden, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten och Post- och telestyrelsen. De bidrar i upplysningstjänsten med kunskap inom sina specialområden. Arbetet sker också i nära samverkan med konsumentbyråerna och den kommunala konsumentvägledningen.

Senast granskad 17 juli 2019