Uppdrag och mål

Målet för den övergripande konsumentpolitiken är ”väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion”.

Konsumentverket har tillsammans med flera andra myndigheter i uppdrag att bidra till att det konsumentpolitiska målet uppfylls. För att uppnå målet får vi uppdrag och ansvarsområden som beslutas av regeringen.

Vår vision är ”Ett samhälle med medvetna och säkra konsumenter”

Vår vision beskriver vad myndigheten vill uppnå och utifrån regeringens uppdrag har vi formulerat mål för verksamheten:

  • Konsumenter kan göra väl avvägda val medvetna om sina rättigheter, skyldigheter och konsumtionens konsekvenser.
  • Företag tar ansvar för och respekterar konsumenternas rättigheter.
  • Konsumentverket och andra aktörer vidtar effektiva åtgärder baserade på tillförlitlig och relevant kunskap om konsumenternas problem, förutsättningar och behov. 
Senast granskad 25 oktober 2018