Uppdrag och mål

Målet för den övergripande konsumentpolitiken är ”väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion”.

Konsumentverket, tillsammans med flera andra myndigheter, har i uppdrag att bidra till att det konsumentpolitiska målet uppfylls. För att uppnå målet får vi uppdrag och ansvarsområden som beslutas av regeringen:

Vår vision är ”Ett samhälle med medvetna och säkra konsumenter”

Vår vision beskriver vad myndigheten vill uppnå och utifrån regeringens uppdrag har vi formulerat mål för verksamheten:

  • Konsumenter kan göra väl avvägda val medvetna om sina rättigheter, skyldigheter och konsumtionens konsekvenser.
  • Företag tar ansvar för och respekterar konsumenternas rättigheter.
  • Konsumentverket och andra aktörer vidtar effektiva åtgärder baserade på tillförlitlig och relevant kunskap om konsumenternas problem, förutsättningar och behov. 
Senast granskad 25 oktober 2018