Funktionshinderfrågor

Vi har ett särskilt ansvar att föra in frågor som rör funktionshinder i vår verksamhet. Målet är att alla konsumenter ska kunna göra medvetna val och känna till sina rättigheter och skyldigheter oavsett funktionsförmåga.

Konsumenter med funktionsnedsättningar är en viktig målgrupp både när det gäller vårt tillsynsarbete, vår konsumentinformation och när det gäller att få ny kunskap om konsumentproblem. Vi identifierar problem och genomför olika åtgärder för att förbättra situationen för konsumenter med olika funktionsnedsättningar. Alla anställda på Konsumentverket får en grundutbildning om funktionsnedsättning och tillgänglighet. Utbildningen genomförs regelbundet.

Strategisk myndighet

Mellan 2012 och 2016 var Konsumentverket strategisk myndighet för genomförande av funktionshinderpolitiken. Arbetet har fokuserat på tre verksamhetsområden där vi tagit fram delmål - tillgänglig handel, utbildningsmaterial i hem- och konsumentkunskap för grundsärskolan samt rättigheter för tågresenärer med funktionsnedsättningar. I mars 2016 slutredovisades arbetet till regeringen.

Slutredovisning av arbetet med delmål för funktionshinderpolitiken 2012-2016

Vi är en tillgänglig verksamhet

Som statlig myndighet har vi krav på oss att vara tillgängliga när det gäller lokaler, verksamhet och information. Våra webbplatser följer de riktlinjer som finns, våra publikationer finns i olika format och filmerna har svensk undertext. Våra lokaler har hög tillgänglighet och vi gör individuella anpassningar av arbetsplats och arbetsuppgifter.

Förordning (2001:526) om statliga myndigheters ansvar för genomförande av funktionshinderpolitiken på riksdagens webbplats

Samverkan med funktionshinderrörelsen

Sedan 2004 har vi ett samarbete med funktionshinderrörelsen genom Konsumentverkets funktionshinderråd. Rådet består av åtta ledamöter från olika funktionshinderorganisationer. Konsumentverkets generaldirektör är ordförande på mötena och andra chefer och medarbetare deltar beroende på vilka frågor som tas upp.

Rådet för funktionshinderfrågor

Senast granskad 2 november 2016