Miljö

Konsumentverket är en av de myndigheter som har ansvar för att Sverige ska nå de nationella miljömålen. Vi har också ansvar för att föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling inom vårt verksamhetsområde.

Regeringen har gett Konsumentverket flera uppdrag inom miljöområdet. Enligt vår instruktion ska vi bevaka konsumenternas möjligheter att agera på ett ur miljösynpunkt hållbart sätt. Vi ska dessutom integrera miljö- och hållbarhetsfrågor i vår löpande verksamhet och verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås.

De nationella miljömålen

Förordning med instruktion för Konsumentverket på Riksdagens webbplats

Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska vi integrera miljöhänsyn i vår verksamhet så att vi tar hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.

Förordningen om miljöledning i statliga myndigheter

Regeringsuppdrag om miljömålen 2015-2019

Liksom 23 andra statliga myndigheter fick Konsumentverket 2015 ett uppdrag att göra en analys samt att ta fram en fyraårsplan med åtgärder för miljöarbetets utveckling inom vårt verksamhetsområde. I årsredovisningarna 2016–2019 ska vi redovisa hur planen genomförs. Naturvårdsverket ger vägledning i arbetet. Vi redovisade analysen till regeringen 1 mars 2016 och upprättade en plan för genomförande den 30 juni 2016. 

Miljömålsrådet

Konsumentverket är en av 18 myndigheter som medverkar i Miljömålsrådet. Miljömålsrådet presenterar varje år insatser som myndigheterna åtar sig att genomföra i samverkan för att öka takten i arbetet med att nå de nationella miljömålen. Miljömålsrådets uppdrag omfattar tidperioden 2018-2022. 

Om Miljömålsrådet och de insatser myndigheterna har åtagit sig

Regeringsuppdrag om miljömässigt hållbar konsumtion 2017

I mars 2017 fick Konsumentverket två nya uppdrag på miljöområdet, båda kopplade till regeringens strategi för hållbar konsumtion som togs fram i samband med budgetpropositionen hösten 2016.

Det ena uppdraget innebär att vi ska inrätta och tillhandahålla ett Forum för miljösmart konsumtion. I korthet är Konsumentverkets roll att samla olika aktörer och på olika sätt stimulera till genomförande av åtgärder som leder till att miljömässigt hållbart är standard för kommande generationer. Kunskapsutbyte, samverkan och innovation är tre områden inom forumet, som arbetar både via en digital mötesplats och via fysiska möten.

Läs mer om Forum för miljösmart konsumtion

Besök Forumets digitala mötesplats

Det andra uppdraget innebär att vi ska stimulera miljösmarta konsumtionsmönster. Det kan till exempel handla om att bidra till att undervisningen i skolan om konsumtionens påverkan på miljön, eller att sprida goda exempel på hur olika aktörer kan underlätta för konsumenter att välja de mest miljöanpassade alternativen.

Vårt arbete inom miljöområdet

Konsumentverkets ansvar innebär att vi ska bidra till en minskad miljöpåverkan av hushållens konsumtion samt minska miljöpåverkan av vår egen verksamhet. Vi arbetar på olika sätt för att genomföra de uppdrag vi har inom miljöområdet. Här är ett urval av våra insatser.

 • Vi tar fram ny kunskap om konsumenternas ställning på olika marknader och de möjligheter och problem som finns för konsumenterna när det gäller att agera miljömässigt hållbart.
 • Vårt Forum för miljösmart konsumtion samlar olika aktörer för att på olika sätt främja konsumenternas möjligheter att agera miljömässigt hållbart.
 • Vi tillhandahåller information på våra webbplatser och besvarar allmänhetens frågor om hållbar konsumtion via vår upplysningstjänst Hallå konsument, exempelvis kring miljömärkningar och vad de står för.
 • Vi agerar mer aktivt, genom information och beteendefrämjande åtgärder, för att stimulera konsumenter till att ända sina konsumtionsmönster i mer hållbar riktning.
 • Vi kontrollerar marknadsföring och ser till att miljöargument håller vad de lovar.
 • Vi kontrollerar att produkter och tjänster är säkra, samt arbetar för att standarder ska finnas inom områdena.
 • Vi medverkar i olika sammanhang för att lyfta fram konsument- och konsumtionsperspektivet. Det sker exempelvis i den svenska miljömärkningsnämnden (EU Ecolabel och Svanen).
 • Vi ger ekonomiskt stöd till frivilligorganisationer som arbetar med konsumentrelaterade miljöfrågor.
  Mer om vårt stöd till organisationer
 • Vi har ett internt miljöledningsarbete för att undvika negativ miljöpåverkan av myndighetens egen verksamhet. 
  Här kan du läsa om vår miljöpolicy
Senast granskad 17 oktober 2018